Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (samodzielne stanowisko)

16.07.2016

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu  
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: 

specjalista
do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Samodzielne stanowisko


Wymiar etatu: ¼
Stanowisko: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Opole
Adres urzędu: Urząd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole


WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa wewnątrz pomieszczenia; kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe, sporadycznie w terenie w zakresie zadań  związanych z BHP, udział w szkoleniach i warsztatach.

Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, stanowisko pracy wymagające użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka) spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy; budynek trzykondygnacyjny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca w pomieszczeniach biurowych oraz w razie potrzeb sporadycznie w terenie.


ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • prowadzenie instruktaży dla nowo przyjmowanych pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uczestniczenie w ocenie ryzyka zawodowego,
 • uczestniczenie w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju Urzędu oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia rozwiązań techniczno-organizacyjnych,
 • uczestniczenie w pracach zespołu powypadkowego.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe o profilu BHP lub podyplomowe o profilu BHP,
 • staż pracy: co najmniej 1 rok stażu pracy/doświadczenia zawodowego w obszarze BHP,
 • przeszkolenie w zakresie BHP,
 • przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • znajomość zagadnień z zakresu BHP
 • znajomość ustaw: o statystce publicznej, o służbie cywilnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność wykonywania pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • asertywność,
 • rzetelność i lojalność.


WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność sprawnej organizacji czasu pracy,
 • dokładność i terminowość.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
 • Zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu BHP.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo.
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07 sierpnia 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny
ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B
45-064 Opole

z dopiskiem- oferta nr 1627


INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydatki/kandydata. Prosimy o korzystanie z wzorów oświadczeń kandydata dostępnych na stronie serwisu służby cywilnej w zakładce „Nabór” lub na stronie BIP Urzędu. Telefonicznie lub drogą elektroniczną powiadamiani będą tylko zakwalifikowani kandydaci. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP GUS i Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych miejscach. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Magdalena Matyszok (Urząd Statystyczny w Opolu)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 15.07.2016
Publikacja informacji: 16.07.2016 08:00
Aktualizacja informacji: 05.05.2017 10:16
Sprawdź historię zmian
Do góry