Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

02.06.2017

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu 
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: 

specjalista
do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy

Samodzielne stanowisko

Wymiar etatu: ¼

Stanowisko: 1


Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu

Urząd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno-biurowa wewnątrz pomieszczenia;
 • kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe, sporadycznie w terenie w zakresie zadań związanych z BHP, udział w szkoleniach i warsztatach.
 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • stanowisko pracy wymagające użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka) spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • praca w pomieszczeniach biurowych oraz w razie potrzeb sporadycznie w terenie.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • prowadzenie instruktaży dla nowo przyjmowanych pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uczestniczenie w ocenie ryzyka zawodowego,
 • uczestniczenie w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju Urzędu oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia rozwiązań techniczno-organizacyjnych,
 • uczestniczenie w pracach zespołu powypadkowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe o profilu BHP lub podyplomowe o profilu BHP
 • staż pracy:  1 rok w obszarze BHP
 • przeszkolenie w zakresie BHP,
 • kwalifikacje do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • znajomość zagadnień z zakresu BHP
 • znajomość ustaw: o statystce publicznej, o służbie cywilnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność wykonywania pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • asertywność,
 • rzetelność i lojalność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność sprawnej organizacji czasu pracy,
 • dokładność i terminowość.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia  stażu pracy
 • Kopia zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu BHP
 • Kopia zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22 czerwca 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny
ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B
45-064 Opole

 INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata.

Prosimy o korzystanie z wzorów oświadczeń kandydata dostępnych na stronie serwisu służby cywilnej w zakładce „Nabór” lub na stronie BIP  Urzędu.

Telefonicznie lub drogą elektroniczną powiadamiani będą tylko zakwalifikowani kandydaci.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP GUS i Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych miejscach.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Agnieszka Fudala (Urząd Statystyczny w Opolu)
Publikujący informację: Tomasz Pudłowski (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 02.06.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 07.03.2018 08:23
Sprawdź historię zmian
Do góry