Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

referendarz statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen

11.04.2015

Dyrektor
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

referendarz statystyk
do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen)
w Ośrodku Statystyki Cen

 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art.5 ustawy o służbie cywilnej.

 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Urząd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie analizy i kontroli poprawności wyników badań statystycznych,
 • analizowanie i interpretowanie wyników badań,
 • udzielanie wyjaśnień podmiotom,
 • kontaktowanie się z jednostkami sprawozdawczymi w celu pozyskania brakujących sprawozdań.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i  sposobu wykonywania zadań:praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji, sprawności obu rąk i nóg, narządów mowy, wzroku i słuchu, wymagająca kontaktu telefonicznego z zewnętrznymi podmiotami sprawozdawczymi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka); budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca w pomieszczeniach biurowych.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zagadnień z zakresu statystyki, w tym ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe:

 • dokładność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych (doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, itp.).

Inne dokumenty i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów: 16-04-2015 r.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny
ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B
45-064 Opole

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Prosimy o korzystanie z wzorów oświadczeń kandydata dostępnych na stronie serwisu służby cywilnej w zakładce „Nabór” lub na stronie BIP  Urzędu. Telefonicznie lub drogą elektroniczną powiadamiani będą tylko zakwalifikowani kandydaci. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP GUS i Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych miejscach.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Magdalena Matyszok (Urząd Statystyczny w Opolu)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 10.04.2015
Publikacja informacji: 11.04.2015 08:00
Aktualizacja informacji: 16.09.2015 14:26
Sprawdź historię zmian
Do góry