Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

referendarz statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (umowa na zastępstwo)

07.02.2017

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu  
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: 

referendarz statystyk
do spraw realizacji badań statystycznych

Wymiar etatu: 1
Stanowisko: 1

 


Umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika w związku z przewidywaną nieobecnością.

O stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Polski,
 • ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się
  o zatrudnienie w służbie cywilnej.

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Adres urzędu: Urząd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca kontaktu telefonicznego z zewnętrznymi podmiotami sprawozdawczymi. Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, stanowisko pracy wymagające użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka) spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • dokonywanie analizy i kontroli poprawności wyników badań statystycznych,
 • analizowanie i interpretowanie wyników badań,
 • udzielanie wyjaśnień podmiotom,
 • kontaktowanie się z jednostkami sprawozdawczymi w celu pozyskania brakujących sprawozdań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w administracji publicznej,
 • znajomość zagadnień z zakresu statystyki, w tym ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • dokładność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo.
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12 lutego 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny
ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B
45-064 Opole

  

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydatki/kandydata. Prosimy o korzystanie z wzorów oświadczeń kandydatki/kandydata dostępnych na stronie serwisu służby cywilnej w zakładce "Nabór" lub na stronie BIP Urzędu. Telefonicznie lub drogą elektroniczną powiadamiani będą tylko zakwalifikowani kandydaci. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP GUS i Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych miejscach. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Magdalena Matyszok (Urząd Statystyczny w Opolu)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 06.02.2017
Publikacja informacji: 07.02.2017 08:00
Aktualizacja informacji: 07.07.2017 12:59
Sprawdź historię zmian
Do góry