Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

programista do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki

28.04.2016

Urząd Statystyczny w Opolu  Dyrektor
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

programista
do spraw obsługi informatyczne
j
w Wydziale Informatyki


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2
Adres urzędu: Urząd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole
Miejsce wykonywania pracy: Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • programowanie modułów systemów informatycznych do opracowań statystycznych lub baz danych,
 • prowadzenie i aktualizowanie oprogramowania i dokumentacji oraz archiwizowanie danych w zakresie powierzonego oprogramowania,
 • analizowanie otrzymanych założeń projektowych pod kątem technicznych i organizacyjnych możliwości ich wykonania oraz współpraca z autorami założeń.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i  sposobu wykonywania zadań:

Praca administracyjno-biurowa wewnątrz pomieszczenia, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji, sprawności obu rąk i nóg, narządów mowy, wzroku i słuchu, udział w szkoleniach i warsztatach, wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka); budynek trzykondygnacyjny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca w pomieszczeniach biurowych.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe informatyczne lub matematyczne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka programowania C# w środowisku .NET,
 • znajomość języka SQL,
 • znajomość zagadnień z zakresu statystyki, w tym ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe:

 • umiejętność sprawnej organizacji czasu pracy,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • dokładność i terminowość,
 • znajomość środowiska ASP.NET,
 • znajomość języka programowania Java.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.


Termin składania dokumentów: 09-05-2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny
ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B
45-064 Opole

z dopiskiem- oferta nr 180468


Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydatki/kandydata. Prosimy o korzystanie z wzorów oświadczeń kandydata dostępnych na stronie serwisu służby cywilnej w zakładce „Nabór” lub na stronie BIP Urzędu. Telefonicznie lub drogą elektroniczną powiadamiani będą tylko zakwalifikowani kandydaci. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP GUS i Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych miejscach. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Magdalena Matyszok (Urząd Statystyczny w Opolu)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 27.04.2016
Publikacja informacji: 28.04.2016 08:06
Aktualizacja informacji: 14.10.2016 12:43
Sprawdź historię zmian
Do góry