Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

14.07.2017

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: 

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Samodzielne stanowisko

 

Wymiar etatu: ¼
Stanowisko: 1

Miejsce wykonywania pracy: Opole
Adres urzędu: Urząd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 OpoleWARUNKI PRACY:

Praca administracyjno-biurowa wewnątrz pomieszczenia; kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe, nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, stanowisko pracy wymagające użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka) spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.


ZAKRES ZADAŃ:

 • Kontrola ewidencji, materiałów i obiegu informacji niejawnych.
 • Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Prowadzenie spraw obrony cywilnej.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad stosowaniem ochrony fizycznej Urzędu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w administracji publicznej,
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa,
 • znajomość ustaw: o ochronie informacji niejawnych, statystce publicznej, służbie cywilnej
 • umiejętność wykonywania pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • dokładność i terminowość.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Kopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do: 24 lipca 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny
ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B
45-064 Opole


INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata. Prosimy o korzystanie z wzorów oświadczeń kandydata dostępnych na stronie serwisu służby cywilnej w zakładce „Nabór” lub na stronie BIP  Urzędu. Telefonicznie lub drogą elektroniczną powiadamiani będą tylko zakwalifikowani kandydatki/kandydaci. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP GUS i Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych miejscach. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Agnieszka Fudala (Urząd Statystyczny w Opolu)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 14.07.2017
Publikacja informacji: 14.07.2017 08:41
Aktualizacja informacji: 07.03.2018 08:23
Sprawdź historię zmian
Do góry