Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

19.02.2020

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: 

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Samodzielne stanowisko pracy

 

Wymiar etatu: 2/5
Stanowisko: 1

Miejsce wykonywania pracy: Opole
Adres urzędu: Urząd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole


WARUNKI PRACY:

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne.


ZAKRES ZADAŃ:

 • Zapewnianie ochrony informacji niejawnych, systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych (w szczególności ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów) oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji
 • Opracowywanie, akceptacja planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie i nadzór nad jego realizacją
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka
 • Szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych
 • Prowadzenie spraw obrony cywilnej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: wyższe
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez właściwe organy
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez właściwe organy umożliwiające dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej "Poufne"
 • Znajomość ustaw: o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych, służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów dot. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:


 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa
 • Kopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:


 • Dokumenty należy złożyć do: 24.02.2020 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny
ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B
45-064 Opole

 

DANE OSOBOWE- KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu, siedziba Urzędu:  ul. Kołłątaja 5B, 45-064 Opole;
2) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm. ) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559);
3) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
4) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;
6) w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: .

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż 3 m-ce od daty rozstrzygnięcia naboru; 
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO);
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydatki/kandydata. Prosimy o korzystanie z wzorów oświadczeń kandydata dostępnych na stronie BIP Urzędu. Telefonicznie lub drogą elektroniczną powiadamiani będą tylko zakwalifikowane kandydatki/kandydaci. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Opolu
Autor informacji: Agnieszka Fudala
Publikujący informację: Agnieszka Fudala
Publikacja informacji: 19.02.2020 07:00
Aktualizacja informacji: 18.02.2020 12:21
Sprawdź historię zmian
Do góry