Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

operator urządzeń elektronicznych ds. tworzenia aplikacji bazodanowych w Wydziale Informatyki

22.02.2019

Dyrektor
poszukuje kandydatów na stanowisko

Operator urządzeń elektronicznych ds. tworzenia aplikacji bazodanowych w Wydziale Informatyki

 Wymiar etatu:  pełny lub niepełny wymiar czasu pracy
Liczba stanowisk pracy: 1


Rodzaj umowy: Umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny
Zmianowość: praca jednozmianowa


Adres urzędu: Urząd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Oświetlenie
w pomieszczeniu sztuczne i naturalne.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie aplikacji z wykorzystaniem różnych środowisk informatycznych i technik programowania usprawniających procesy analizy i prezentacji danych;
 • kontrola i analiza danych jednostkowych z zakresu statystyki produktowej;
 • uczestnictwo w kursach i szkoleniach, zdobywanie i poszerzanie wiedzy.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane o profilu informatycznym;
 • umiejętność tworzenia oprogramowania użytkowego z wykorzystaniem różnych środowisk informatycznych
 • i technik programowania (znajomości C#.NET  oraz języka T-SQL);
 • dobra znajomość języka angielskiego;

   inne:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność, dyspozycyjność;
 • systematyczność, dokładność;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odporność na stres.

Do naboru zapraszamy również osoby posiadające  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny;
 • CV

Na potrzeby rekrutacji prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Statystyczny w Opolu w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym”.

Przed wysłaniem dokumentów aplikacyjnych konieczne jest zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej RODO dotyczącej zgody osób ubiegających się o zatrudnienie dołączonej do ogłoszenia. Przesłanie aplikacji na wskazany adres mailowy jest równoznaczne z wyrażeniem Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora. 


Terminy i miejsce składania dokumentów:

- drogą mailową na adres: lub osobiście/pocztą na adres:

- Urząd Statystyczny
  ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B
  45-064 Opole


W sprawie pytań związanych z charakterem i rodzajem wykonywanej pracy można kontaktować się z Panem Andrzejem Puszkarskim, tel. 510-993-213.

- dokumenty należy przesłać do: 22 marca 2019 r.


Dane osobowe- klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu, siedziba Urzędu:  ul. Kołłątaja 5B, 45-064 Opole;
 2. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm. ) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559);
 3. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 4. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;
 6. w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
  z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: .

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż 3 m-ce od daty rozstrzygnięcia naboru; 
 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO);
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Istnieje możliwość pracy w niepełnym wymiarze etatu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydatki/kandydata. Prosimy o korzystanie z wzorów oświadczeń kandydata dostępnych na stronie BIP GUS. Telefonicznie lub drogą elektroniczną powiadamiani będą tylko zakwalifikowane kandydatki/kandydaci. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Agnieszka Fudala (Urząd Statystyczny w Opolu)
Publikujący informację: Mirosław Dziewit (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 22.02.2019 07:00
Aktualizacja informacji: 15.10.2019 12:21
Sprawdź historię zmian
Do góry