Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

konsultant ds. realizacji projektów badawczo-analitycznych w Opolskim Ośrodku Badań Regionalnych

06.03.2019

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:


konsultant
do spraw realizacji projektów badawczo-analitycznych
w Opolskim Ośrodku Badań Regionalnych


O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.


Wymiar etatu: 2/5
Liczba stanowisk pracy: 2


Miejsce wykonywania pracy: Opole
Adres urzędu: Urząd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole

 

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa, krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, kontakt z instytucjami współpracującymi, praca przy monitorze ekranowym. Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, stanowisko pracy wymagające użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka) spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.


ZAKRES ZADAŃ

 • konsultowanie i doradzanie w zakresie prac badawczo-analitycznych
 • prowadzenie prac związanych z opracowaniem analiz i innych publikacji statystycznych
 • inicjowanie i wdrażanie metod badawczych
 • prowadzenie nadzoru merytoryczno-redakcyjnego nad opracowywanymi wydawnictwami
 • opracowywanie koncepcji publikacji i innych form prezentowania informacji wynikowych
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych i branżowych


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych lub pokrewnych
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze ekonomii lub kierunków pokrewnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • znajomość zagadnień z zakresu statystyki, w tym ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • dorobek naukowy w dziedzinie ekonomii
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu MS Office
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE

 • Stopień doktora nauk społecznych, ekonomicznych lub pokrewnych


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • cv i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie zawierające wykaz publikacji lub kopie innych dokumentów potwierdzających dorobek naukowy (publikacyjny) w dziedzinie ekonomii
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania stopnia doktora
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.03.2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny
ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B
45-064 Opole


Dane osobowe- klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu, siedziba Urzędu:  ul. Kołłątaja 5B, 45-064 Opole;
 2. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm. ) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559);
 3. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 4. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;
 6. w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: .

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż 3 m-ce od daty rozstrzygnięcia naboru; 
 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO);
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydatki/kandydata. Prosimy o korzystanie z wzorów oświadczeń kandydata dostępnych na stronie BIP GUS. Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe są do odebrania w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru, po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Telefonicznie lub drogą elektroniczną powiadamiani będą tylko zakwalifikowane kandydatki/kandydaci. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP GUS oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych miejscach. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Agnieszka Fudala (Urząd Statystyczny w Opolu)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 06.03.2019 08:30
Sprawdź historię zmian
Do góry