Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

konsultant do spraw metodologii badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Cen

28.12.2017

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:


konsultant
do spraw metodologii badań statystycznych
w Ośrodku Statystyki Cen


Wymiar etatu: 0,5
Stanowisko: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Opole
Adres urzędu: Urząd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole


WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa, krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, kontakt z instytucjami współpracującymi, praca przy komputerze. Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, stanowisko pracy wymagające użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka) spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.


ZAKRES ZADAŃ

 • konsultowanie i doradzanie w zakresie prac badawczych i metodologicznych w celu zapewnienia wysokiej jakości prowadzonych badań statystycznych;
 • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i recenzowaniem opracować analitycznych w celu zapewnienia wysokiej jakości opracowanych przez Urząd publikacji;
 • inicjowania i wdrożenie metod statystycznych i ekonometrycznych w celu doskonalenia metodologii badań statystycznych;
 • współpracowanie z jednostkami naukowo-badawczymi, organami władzy i administracji publicznej w celu implementacji osiągnieć naukowych w obszarze badań statystycznych oraz adaptacji osiągnięć naukowych możliwych do zastosowania w statystyce publicznej;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących współpracy międzynarodowej w celu implementacji nowych rozwiązań dotyczących badań statystycznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu nauk społecznych lub matematyczno-statystycznych
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze statystyki, ekonomii lub kierunków pokrewnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • dorobek naukowy w dziedzinie statystyki, ekonomii lub kierunków pokrewnych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Stopień doktora nauk społecznych lub pokrewnych
 • Znajomość programów wspomagających analizy statystyczne (np. Statistica, SPSS)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie zawierające wykaz publikacji lub kopie innych dokumentów potwierdzających dorobek naukowy (publikacyjny) w dziedzinie statystyki lub ekonomii
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania stopnia doktora

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.01.2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny
  ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B
  45-064 Opole

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP GUS i Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych miejscach.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydatki/kandydata. Prosimy o korzystanie z wzorów oświadczeń kandydatki/kandydata dostępnych na stronie serwisu służby cywilnej w zakładce "Nabór" lub na stronie BIP Urzędu. Telefonicznie lub drogą elektroniczną powiadamiani będą tylko zakwalifikowani kandydaci.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

O stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Polski,
 • ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Magdalena Matyszok (Urząd Statystyczny w Opolu)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 28.12.2017 08:27
Aktualizacja informacji: 14.08.2018 13:30
Sprawdź historię zmian
Do góry