O Urzędzie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Urząd Statystyczny działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.),
 • zarządzenia nr 16 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Olsztynie (Dz. Urz. GUS z 2012 r. poz. 50, z późn. zm.),
 • regulaminu organizacyjnego Urzędu Statystycznego w Olsztynie wprowadzonego zarządzeniem nr 1 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Olsztynie z dnia 4 stycznia 2016.

 Zadania Urzędu Statystycznego w Olsztynie:

 • przekształcanie zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych,
 • zbieranie danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej, gromadzenie, opracowywanie oraz analizę danych statystycznych,
 • prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodologicznych,
 • prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
 • współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa warmińsko-mazurskiego,
 • rozpoznawanie oraz analizę zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania,
 • udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących województwa warmińsko-mazurskiego,
 • prowadzenie badań i analiz istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi,
 • wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich współpracujących z samorządem terytorialnym,
 • prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
 • współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej,
 • przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa warmińsko-mazurskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom,
 • prowadzenie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej w obszarze statystyki transgranicznej i euroregionalnej, we współpracy z Ośrodkiem Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,
 • prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w zakresie osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także udostępnianie danych z rejestru REGON,
 • prowadzenie obsługi oraz udostępnianie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic),
 • prowadzenie przestrzennych baz adresowych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na potrzeby tworzenia operatów przestrzennych w posiadanym specjalistycznym oprogramowaniu GIS, na bazie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) i rejestrów statystycznych,
 • współpracę z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań,
 • prowadzenie badań wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej,
 • administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości, współpracując z właściwymi departamentami GUS i urzędami statystycznymi w zakresie:

 • demografii i migracji ludności,
 • statystyki społecznej,
 • statystyki rolnictwa,
 • statystyki obszarów wiejskich,
 • badań statystycznych produkcji wyrobów przemysłowych,
 • prac projektowo-programistycznych.
Do góry