Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ekspert (archiwista zakładowy) w Wydziale Organizacji i Rejestrów

11.09.2019

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko


Ekspert (archiwista zakładowy)
w Wydziale Organizacji i Rejestrów


Wymiar etatu: 1
Liczba miejsc pracy: 1


Umowa o pracę na czas określony na zastępstwo


Miejsce wykonywania pracy: Lublin
Adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Lublinie ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. współpraca z archiwum państwowym, w tym w zakresie przygotowywania dokumentacji archiwalnej do przekazania,
 2. prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt (w tym porządkowanie zasobu archiwalnego, przyjmowanie dokumentów do archiwum, wypożyczanie dokumentów z archiwum, sporządzanie sprawozdań z działalności archiwum),
 3. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego,
 4. brakowanie dokumentacji,
 5. obsługa dokumentacji w Systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).


Warunki pracy:

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie,
 • wysiłek fizyczny – noszenie dokumentacji archiwalnej,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak windy, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo zlokalizowana na parterze, przed budynkiem Urzędu znajduje się platforma schodowa.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata ogólnego doświadczenia
 • umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office – Word, Excel)
 • znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 nr 14 poz. 67 ze zm.); rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246)
 • rzetelność,
 • dobra organizacja pracy.


Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze zagadnień archiwalnych, w tym samodzielne przygotowywanie dokumentacji archiwalnej do przekazania do archiwum państwowego
 • wykształcenie wyższe z zakresu archiwistyki lub wyższe historyczne o specjalności archiwalnej lub kurs kancelaryjno-archiwalny minimum I stopnia lub wykształcenie średnie w zawodzie technik archiwista


Dokumenty i oświadczenia

niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie ukończenia kursu kancelaryjno-archiwalnego.

Termin składania dokumentów:

23 września 2019 r.
Decyduje data wpływu do Urzędu.


Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Statystyczny w Lublinie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin

z dopiskiem oferta nr WOR/E/02/2019

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie ul. Stanisława Leszczyńskiego 48; 20-068 Lublin, tel. 81 533 30 40, e-mail:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 81 465-20-20 e-mail: .
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko ekspert (archiwista zakładowy) oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  • z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz art. 9 ust. 2. lit a. RODO,
  • art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikających z art. 221 Kodeksu pracy (m.in.: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


Inne informacje:

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony na zastępstwo w pełnym wymiarze etatu.
 • miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto od 2.500,00 zł (+ premia regulaminowa i dodatek za wieloletnią pracę).
 • Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika Wydziału Organizacji i Rejestrów Urzędu Statystycznego w Lublinie pod numerem telefonu:  81 4652051.
 • CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ JEGO SPORZĄDZENIA.
 • Pod adresem internetowym www.lublin.stat.gov.pl w zakładce Informacje o Urzędzie – Informacje ogólne – Praca umieszczono pomocniczy formularz: oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko poza korpusem służby cywilnej.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Nasz urząd zapewnia swoim pracownikom: stabilną i ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego, regularnie wypłacane wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody – w zależności od wyników pracy, wsparcie na etapie wdrażania do pracy, pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku, korzystną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego.
 • Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Monika Szymczak (Urząd Statystyczny w Lublinie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 11.09.2019 09:23
Sprawdź historię zmian
Do góry