Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia

22.10.2021

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista
Do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia

WYMIAR ETATU: 1

LICZBA STANOWISK: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kraków

ADRES URZĘDU:

ul. Kazimierza Wyki 3

31-223 Kraków

Dostępny także dla cudzoziemców

 

 

 

 

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Przygotowuje i realizuje badania statystyczne
 • Kontroluje, analizuje i weryfikuje wyniki badań
 • Opracowuje zbiorcze informacje statystyczne
 • Współdziała w opracowaniu metodologii i organizacji badań statystycznych
 • Współpracuje z projektantami i programistami systemów informatycznych


Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu nauk społecznych lub matematyczno-statystyczne lub medyczne;
 • Wiedza z zakresu statystyki, PBSSP, z zakresu organizacji i metodologii badań statystycznych
 • Znajomość przepisów regulujących działalność Urzędu
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość programów obsługujących bazy danych
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Myślenie analityczne
 • Orientacja na klienta / interesanta

Co oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Trzynaste wynagrodzenie; dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy; stabilną pracę w jednostce administracji państwowej; otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; bogaty pakiet szkoleń oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych; pakiet socjalny; częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu w formie zdalnej w okresie epidemii.


Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.


Warunki pracy
Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku
(za wyjątkiem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy. Wymuszona pozycja ciała, praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne
i naturalne.


Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
Procedura naboru obejmuje selekcję wstępną, test w przypadku dużej ilości kandydatów oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i zasadach postępowania rekrutacyjnego. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoby, które chciałyby odebrać swoje dokumenty, powinny to zastrzec w aplikacji i zgłosić się po odbiór w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia wyników

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-11-22


Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych

Aplikuj do: 4 listopada 2021

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 86009" na adres:
Urząd Statystyczny w Krakowie
ul. Kazimierza Wyki 3
31-223 Kraków

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu lub przesłać poprzez ePuap lub wysłać
pod w/w adres w zamkniętej i podpisanej kopercie, opatrzonej numerem naboru.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 12 36 10 233 lub 532 089 817
lub mailowego na adres:

Dokumenty należy złożyć do: 4.11.2021
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze


Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W  Urzędzie Statystycznym   w   Krakowie   dane  osobowe  są  przetwarzane  zgodnie  z  przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (RODO). Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  RODO Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
1.Wskazanie  administratora: Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Urzędu Statystycznego  w  Krakowie (adres  siedziby: ul.  Kazimierza  Wyki  3,  31-223 Kraków) – zwany  dalej „Administratorem”;
2.Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych: w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,  można  kontaktować  się  z inspektorem ochrony danych pisząc  na  adres e-mail: ;
3.Cele  oraz  podstawa  prawna  przetwarzania  Pani/Pana  danych osobowych: Administrator  przetwarza Pani/Pana  dane  osobowe  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit. c)RODO w związku z art. 221 ustawy  z  dnia 26 czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy (t.j.  Dz.  U.  z 2020r.,  poz. 1320), natomiast  inne  dane  na  podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a)2 RODO). W przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej dodatkowo podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 26 ust. 1 i następne ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 265);
4.Obowiązek podania danych osobowych: podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub w przypadkach szczególnych wymaga Pani/Pana zgody, od której uzależnione jest ich wykorzystanie;
5.Informacje   o   odbiorcach   Pani/Pana   danych   osobowych: Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą udostępniane innym odbiorcom i będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora;
6.Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy z uwzględnieniem 3 miesięcy od  dnia nawiązania stosunku z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego  wyłonionego  kandydata,  w  przypadku,  gdy  ponownie  zaistnieje  konieczność obsadzenia tego samego stanowiska;
7.Prawa osoby, której dane dotyczą: posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia - jeżeli nie zostaną usunięte przez Administratora w terminie  wskazanym w pkt. 6 niniejszej  informacji,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo wniesienia  sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym  momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8.Profilowanie  oraz  zautomatyzowane  podejmowanie  decyzji: Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
9.Przekazywanie  danych  osobowych  do  podmiotów  spoza  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego („EOG”)  lub  organizacji  międzynarodowych: Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.

-------------------------
1 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej   liczbie określonych celów.



Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Krakowie
Autor informacji: Arleta Romańska
Publikujący informację: Monika Papierz
Wytworzenie informacji: 22.10.2021
Publikacja informacji: 22.10.2021 07:00
Aktualizacja informacji: 21.10.2021 08:43
Sprawdź historię zmian
Do góry