Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ekspert do prac związanych z opracowywaniem sprawozdawczości z zakresu zgonów

15.06.2021

 

Oferta pracy

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

zatrudni

EKSPERTA

do spraw związanych z opracowywaniem sprawozdawczości z zakresu zgonów

Praca stała na 1/2 etatu


Miejsce pracy:

 • Urząd Statystyczny w Krakowie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Realizowanie prac związanych z opracowywaniem sprawozdawczości z zakresu zgonów, w tym:
 • a) weryfikacja i bieżące kodowanie wszystkich przyczyn zgonu i stanów chorobowych opisanych na kartach zgonu zarejestrowanych w dedykowanej aplikacji,
 • b) wyjaśnianie w porozumieniu z osobą stwierdzającą zgon wątpliwości co do jakości lub zasadności wpisania danej przyczyny zgonu,
 • c) weryfikacja błędnie zakodowanych przyczyn zgonu,
 • d) analiza zestawień kontrolnych i wojewódzkich z przyczynami zgonów.
 • 2. Zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących realizowanego badania do Ośrodka Badań Demograficznych Urzędu Statystycznego w Olsztynie jako ogólnopolskiego koordynatora badania.
 • 3. Współpraca z Departamentem Badań Demograficznych GUS w zakresie dodatkowych wyjaśnień organizacyjnych i merytorycznych związanych z kodowaniem przyczyn zgonu.

Od kandydatów oczekujemy:

 •  wykształcenia wyższego – preferowane ukończone studia na kierunkach medycznych;
 • trzyletniego stażu pracy (ogółem, także na innym stanowisku) potwierdzonego świadectwami pracy - preferowane minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w placówkach medycznych, np. w zakresie statystyki medycznej, na stanowisku pielęgniarki, ratownika medycznego, rejestratorki medycznej;
 • znajomości Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja X;
 • znajomości zasad kodowania przyczyn zgonów zawartych w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja X. Tom II. Zasady Kodowania;
 • terminowości i rzetelności;
 • samodzielności, organizacji pracy własnej i umiejętności działania pod presją czasu;
 • odpowiedzialności i zaangażowania w wykonywanie powierzonych zadań;
 • dobrej znajomości obsługi komputera (MS Office).

Pracownikom oferujemy:

 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • trzynaste wynagrodzenie;
 • elastyczny, zadaniowy czas pracy (możliwość realizowania zadań poza siedzibą Urzędu);
 • bogaty pakiet szkoleń oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych;
 • pakiet socjalny.

Termin składania dokumentów:  do 30.06.2021 r.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu lub przesłać poprzez ePuap lub wysłać pod n/w adres w zamkniętej i podpisanej kopercie z dopiskiem: "nabór - ekspert":

Urząd Statystyczny w Krakowie
ul. Kazimierza Wyki 3
31-223 Kraków

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych zgody
o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Statystyczny w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Ważne: Wymagane oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
12 36 10 233 lub 532 089 817
lub mailowego na adres:
 

Inne informacje:
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub drogą elektroniczną.


DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W Urzędzie Statystycznym w Krakowie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 • 1. Wskazanie administratora: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie (adres siedziby: ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków) – zwany dalej „Administratorem”;
 • 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres e-mail: ;
 • 3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO  w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), natomiast inne dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO). W przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej dodatkowo podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 26 ust. 1 i następne ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 265);
 • 4. Obowiązek podania danych osobowych: podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub w przypadkach szczególnych wymaga Pani/Pana zgody, od której uzależnione jest ich wykorzystanie;
 • 5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora;
 • 6. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy z uwzględnieniem do 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska;
 • 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia - jeżeli nie zostaną usunięte przez Administratora w terminie wskazanym w pkt. 6 niniejszej informacji, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • 8. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
 • 9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.

[1]  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

[2] osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Krakowie
Autor informacji: Arleta Romańska
Publikujący informację: Monika Papierz
Wytworzenie informacji: 15.06.2021
Publikacja informacji: 15.06.2021 10:00
Aktualizacja informacji: 15.06.2021 10:00
Sprawdź historię zmian
Do góry