O Urzędzie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Urząd Statystyczny w Kielcach działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730);
 2. zarządzenia nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu
  w Kielcach (Dz. Urz. GUS z 2012 r. poz. 16 ze zm.);
 3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.);
 4. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu wprowadzonego zarządzeniem nr 1 Dyrektora Urzędu Statystycznego
  w Kielcach z dnia 2 stycznia 2018 r.         
  (zmiana I;   zmiana II;   zmiana III)

Zadania Urzędu Statystycznego w Kielcach:

a) obsługa rejestrów urzędowych REGON i TERYT;

b) prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa świętokrzyskiego;

c) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych;

d) popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechnianie wiedzy o statystyce;

e) współpraca z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego.


Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości, współpracując z właściwymi departamentami GUS i urzędami statystycznymi w zakresie:

a) gospodarki nieobserwowanej:

 • w zarejestrowanych podmiotach gospodarczych, w zakresie szacunków: przychodów, wynagrodzeń,  płac, produkcji globalnej, zużycia pośredniego i wartości dodanej brutto,
 • działalności nielegalnej i szacunku jej rozmiarów;

b) statystyki handlu i usług w zakresie handlu wewnętrznego, gastronomii, międzynarodowego handlu usługami, oceny przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej i popytu na usługi.  

Do góry