Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy inspektor do spraw: organizacji i realizacji badań statystycznych w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy

09.01.2024

​​​

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Starszy inspektor do spraw: organizacji i realizacji badań statystycznych
w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy

CHARAKTER PRACY: Umowa o pracę na czas określony w korpusie Służby Cywilnej – 1 rok

Wymiar etatu: 1 (pełen etat)
Liczba wolnych miejsc pracy: 2
​miejsce pracy: Toruń

 

Adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 
Miejsce wykonywania pracy: Toruń, ul. Adama Mickiewicza 10-16, 87-100 Toruń

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • wykonywanie prac związanych z koordynacją, organizowaniem, realizacją i rozwojem statystycznych badań rynku pracy na rzecz statystyki ogólnokrajowej,
 • opracowywanie i udostępnianie danych na potrzeby statystyki krajowej i regionalnej, tematycznych baz danych, użytkowników instytucjonalnych i baz danych organizacji międzynarodowych,
 • organizowanie i realizowanie prac związanych z integracją danych i źródeł danych z zakresu rynku pracy, w tym w pracach umożliwiających wykorzystywanie danych gromadzonych w źródłach administracyjnych,
 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych przekazywanych na sprawozdaniach i innych materiałach statystycznych wpływających do Urzędu,
 • branie udziału w realizacji prac metodologicznych z zakresu specjalizacji Urzędu,
 • merytoryczne opracowania analityczne i nieanalityczne wydawnictwa z zakresu statystyki rynku pracy

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie średnie,
 • doświadczenie zawodowe : 11 miesięcy w organizacji i realizacji badań statystycznych oraz w opracowywaniu ich wyników,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
 • bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
 • znajomość systemu badań statystycznych,
 • znajomość zagadnień związanych z prezentowaniem danych statystycznych w bazach danych;
 • wiedza na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa i kraju,
 • znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie obywatelstwa ukraińskiego, w przypadku obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później,
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w organizacji badań statystycznych z zakresu rynku pracy,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • przeszkolenie w zakresie:
  • aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
  • podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • znajomość zagadnień dotyczących statystyki w obszarze rynku pracy,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie statystycznych analiz danych, np. SPSS, ArcGIS,
 • znajomość podstaw wnioskowania statystycznego i statystyki opisowej.

CHARAKTER PRACY: Umowa o pracę na czas określony w korpusie Służby Cywilnej – 1 rok

RÓWNOŚĆ SZANS

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 • Oddział w Toruniu mieści się przy ulicy Mickiewicza 10-16. Administratorem budynku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu.
 • Jest to budynek wolnostojący pięciokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Wejście główne znajduje się w narożniku budynku od strony południowo-zachodniej, a wyjście ewakuacyjne w piwnicy od strony północnej. Na wprost wejścia do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do wejścia głównego prowadzą rozłożyste schody, a z lewej strony schodów podjazd dla wózków inwalidzkich. Portiernia usytuowana jest po lewej stronie od wejścia głównego na parterze, naprzeciw schodów. Po prawej stronie znajduje się podjazd umożliwiający korzystanie z windy. Natomiast toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po lewej stronie od windy (nie jest  w pełni dostosowana, m.in. brak systemu powiadamiania alarmowego).
 • Oddział zajmuje wszystkie pomieszczenia na II piętrze. Do pomieszczeń oddziału można dostać się z holu głównego schodami lub windą pasażerską, która jest wyposażona w informację głosową (dla osób niesłyszących i niedosłyszących), a na przyciskach umieszczono cyfry i litery w języku Braille’a.
 • Pomieszczenia obsługi klienta (Informatorium, REGON) znajdują się w strefie klienta (otwarte w godzinach pracy Urzędu).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (poza windą), ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W pomieszczeniach Oddziału nie ma pętli indukcyjnych.

DLACZEGO WARTO ZATRUDNIĆ SIĘ W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W BYDGOSZCZY:

 •  otrzymujesz umowę o pracę, co oznacza, że:
  • korzystasz z uprawnień przewidzianych w Kodeksie pracy,
  •  Urząd odprowadza za Ciebie wszystkie składki,
  • okres zatrudnienia w Urzędzie zaliczany jest do stażu pracy;
 • otrzymujesz miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz:
  • dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularnie zwane „trzynastką”,
  • nagrody okresowe i specjalne przyznawane nawet do trzech razy w roku,
  • nagrody jubileuszowe;
 • możesz liczyć na:
  • stabilne zatrudnienie,
  • pracę w miłej atmosferze,
  • ciekawe i zróżnicowane zadania,
  • pomoc we wdrożeniu się do nowych obowiązków,
  • wsparcie w rozwoju zawodowym poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
  • dopasowanie godzin pracy do Twoich potrzeb,
  • dofinansowanie do wypoczynku Twojego i dzieci, dofinansowanie do działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej, świąteczne bony, czy pożyczkę mieszkaniową z preferencyjnym oprocentowaniem,
  • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

Oferty zawierające:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny oraz życiorys/CV,
 • kopię dokumentu potwierdzającego poziom uzyskanego wykształcenia,
 • kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • wymagane oświadczenia o posiadanym obywatelstwie, niekaralności oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,  
 • wymagane oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (DOTYCZY WYŁĄCZNIE kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • kopię dokumentu potwierdzającego legalność przebywania/pobytu na terytorium RP – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  ważne: obywatele Ukrainy, przebywający legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. nie muszą składać dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego,
 • ewentualne kopie świadectw pracy,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

z  dopiskiem Rekrutacja 1/2024 prześlij do 20.01.2024 r. w jeden z następujących sposobów:

 • pocztą na adres: ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz (liczy się data stempla pocztowego),
 • na adres e-mailowy: rekrutacja_USBDG@stat.gov.pl (skany bądź zdjęcia podpisanych dokumentów),
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Prosimy o odniesienie się w aplikacji do wszystkich wymagań koniecznych zawartych w ogłoszeniu, co traktowane jest na równi z oświadczeniem o ich spełnieniu.

SZCZEGÓLNE POTRZEBY

Jeżeli chcesz zgłosić szczególne potrzeby dotyczące procesu rekrutacji, napisz na adres:   lub zadzwoń pod nr tel. 532 457 538.

WZORY POMOCNICZE

Na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieściliśmy pomocnicze wzory:

 • wzór wymaganego oświadczenia,
 • wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (wymaganej, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w związku z prowadzonym naborem kandydatów na stanowisko starszego inspektora w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy w zakresie danych osobowych szczególnych kategorii zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach (np. danych o stanie zdrowia, danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne). Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym prawie wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie.”

DODATKOWE INFORMACJE

Informacji na dodatkowe pytania dotyczące charakteru pracy na stanowisku starszego inspektora w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy  udzielają:

 • pracownicy Wydziału Kadr i Szkolenia: p. Monika Wilk tel.: 532 457 538 p. Martyna Skotnicka tel: 532-457-676,

PROPONOWANE  WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE:  ok 4242 zł + wysługa lat (do 20% wynagrodzenia zasadniczego)

Oferta pracy jest prezentowana na stronach internetowych BIP Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Powiatowego Urzędu Pracy oraz stronie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy http://bydgoszcz.stat.gov.pl/, tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za treść oferty eksponowanej na innych stronach i portalach internetowych. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Kandydaci do pracy

Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach oraz prawach, które Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.[a]

I.            Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy (85-066) przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, zwany dalej „Administratorem”.

II.            Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować poprzez:

 1. pocztę tradycyjną adres: IOD Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;
 2. pocztę elektroniczną; adres e-mail: .

Do IOD proszę kierować tylko sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III.            Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w zakresie wskazanym w art. 22 1 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, natomiast inne dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

W przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej dodatkowo podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

W przypadku rekrutacji na stanowisko ankietera statystycznego dodatkowo podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ustawą z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

IV.            Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz

 • w przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej, z art. 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • w przypadku rekrutacji na stanowisko ankietera statystycznego, z art. 28 ust 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,

jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, a ich przekazanie zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie.

Podanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana wyraźniej zgodzie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

V.  Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi technicznej systemu kadrowo-płacowego.

W związku z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej dane osobowe w zakresie imion i nazwisk oraz miejsca (miejscowości) zamieszkania osób, które są zatrudniane w wyniku naborów na stanowiska w korpusie służby cywilnej zostaną podane do publicznej wiadomości.

VI.            Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji i następnie do 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.

VII.            Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do podejmowania zautomatyzowanej decyzji. 

VIII.            Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
 4. żądania usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

[a] Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).


Inne informacje:

 • do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%,
 • PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
 • list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (w przypadku składania aplikacji drogą elektroniczną należy załączyć skan podpisanych dokumentów),
 • rekrutacja przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i sprawdzian umiejętności (w wersji elektronicznej), rozmowa kwalifikacyjna,
 • powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
 • oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe są do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami,

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Autor informacji: Monika Wilk
Publikujący informację: Jacek Pruski
Publikacja informacji: 09.01.2024 14:33
Sprawdź historię zmian
Do góry