O Urzędzie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.),
 • Zarządzenia Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Bydgoszczy (Dz. Urz. GUS z 2012 r. poz. 10, z późn. zm.);
 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu wprowadzonego zarządzeniem wewnętrznym nr 13/2019 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2019 r.

Zadania Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy:

 • Rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne i przedkładanie wyników tych prac w formie propozycji do wszystkich wymaganych elementów programu badań statystycznych statystyki publicznej,
 • Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych,
 • Zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych do badań prowadzonych przez Urząd, specyficznych dla potrzeb województwa, powiatów i gmin województwa samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa,
 • Dokonywanie analiz i opracowywanie zbiorczych danych oraz wynikowych informacji statystycznych badań, o których mowa w pkt. 3 i 4, w zakresie określonym każdorazowo w programie badań statystyki publicznej, przyjętym przez Radę Ministrów oraz planie opracowań ustalanym corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Udział w pracach metodologicznych w poszczególnych dziedzinach statystyki i informowanie o metodologii i zakresie badań prowadzonych w ramach statystyki publicznej,
 • Współdziałanie z organami administracji publicznej działającymi na obszarze województwa w zakresie tworzenia i wykorzystywania dla potrzeb statystyki danych administracyjnych,
 • Udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,
 • Prowadzenie prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej i rachunków narodowych,
 • Przedstawianie wojewodzie i organom jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa informacji statystycznych w zakresie, terminach i w formach określonych w programie badań statystycznych, o których mowa w pkt. 5,
 • Prowadzenie krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej podmioty mające siedzibę na obszarze województwa, w tym:
  • przyjmowanie wniosków podmiotów o wpis do rejestru,
  • wprowadzanie do rejestru danych o podmiotach i nadawanie numerów identyfikacyjnych,
  • wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze identyfikacyjnym,
  • przyjmowanie od gmin wykazów indywidualnych gospodarstw rolnych i aktualizacji tych wykazów, wprowadzanie gospodarstw do rejestru i współdziałanie z gminami w pracach aktualizacyjnych,
  • przekazywanie organom administracji publicznej, organom prowadzącym inne urzędowe rejestry na terenie województwa danych z rejestru REGON, współpraca z tymi organami w aktualizacji rejestru,
  • udostępnianie danych z rejestru REGON o podmiotach mających siedzibę na obszarze województwa,
 • Prowadzenie prac nad tworzeniem i aktualizacją krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) oraz udostępnianie informacji o województwie, powiatach i gminach województwa, objętych zakresem przedmiotowym rejestru,
 • Organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów spisowych, ankieterów statystycznych, rzeczoznawców i społecznych korespondentów statystycznych,
 • Prowadzenie badań wspólnych z Wojewodą albo organem jednostki samorządu terytorialnego, ujętych na ich wniosek, w programie badań statystycznych,
 • Wykonywanie na zamówienie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne administracji publicznej,
 • Prowadzenie na indywidualne zamówienie badań statystycznych, nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej,
 • Wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz na zlecenie,
 • Prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie statystyki,
 • Popularyzacja wiedzy o statystyce,
 • Administrowanie infrastrukturą techniczną, w tym informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na terenie województwa.

Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych w obszarze statystyki rynku pracy, wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości, współpracując z właściwymi departamentami GUS i urzędami statystycznymi w zakresie: pracujących w gospodarce narodowej, bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy, popytu na pracę, czasu pracy, zezwoleń na pracę cudzoziemców w RP i wynagrodzeń.

Do góry