Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter/Operator Urządzeń Elektronicznych

12.01.2024

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Ankieter/Operator Urządzeń Elektronicznych

 

Wymiar etatu: pełen etat
Liczba wolnych miejsc pracy: 1

miejsce pracy: teren województwa kujawsko - pomorskiego

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Przeprowadzanie społecznych i rolniczych badań ankietowych w terenie oraz telefonicznie.
 • Rejestracja, kontrola oraz komputerowe przetwarzanie ankiet.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie średnie,
 • komunikatywność,
 • systematyczność i dokładność,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • mile widziany minimum 2 letni staż pracy,
 • mile widziane prawo jazdy kategorii „B”,
 • miejsce zamieszkania: Toruń i okolice

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY :

Teren województwa kujawsko-pomorskiego

CHARAKTER PRACY:

 • umowa o pracę na okres próbny
 • zadaniowy system czasu pracy, tj. samodzielna organizacja pracy, z uwzględnieniem terminów zawartych w obowiązujących harmonogramach.

RÓWNOŚĆ SZANS

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 • Oddział w Toruniu mieści się przy ulicy Mickiewicza 10-16. Administratorem budynku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu.
 • Jest to budynek wolnostojący pięciokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Wejście główne znajduje się w narożniku budynku od strony południowo-zachodniej, a wyjście ewakuacyjne w piwnicy od strony północnej. Na wprost wejścia do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do wejścia głównego prowadzą rozłożyste schody, a z lewej strony schodów podjazd dla wózków inwalidzkich. Portiernia usytuowana jest po lewej stronie od wejścia głównego na parterze, naprzeciw schodów. Po prawej stronie znajduje się podjazd umożliwiający korzystanie z windy. Natomiast toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po lewej stronie od windy (nie jest  w pełni dostosowana, m.in. brak systemu powiadamiania alarmowego).
 • Oddział zajmuje wszystkie pomieszczenia na II piętrze. Do pomieszczeń oddziału można dostać się z holu głównego schodami lub windą pasażerską, która jest wyposażona w informację głosową (dla osób niesłyszących i niedosłyszących), a na przyciskach umieszczono cyfry i litery w języku Braille’a.
 • Pomieszczenia obsługi klienta (Informatorium, REGON) znajdują się w strefie klienta (otwarte w godzinach pracy Urzędu).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (poza windą), ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W pomieszczeniach Oddziału nie ma pętli indukcyjnych.

DLACZEGO WARTO ZATRUDNIĆ SIĘ W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W BYDGOSZCZY:

 • otrzymujesz umowę o pracę, co oznacza, że:
  • korzystasz z uprawnień przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • Urząd odprowadza za Ciebie wszystkie składki,
  • okres zatrudnienia w Urzędzie zaliczany jest do stażu pracy;
 • otrzymujesz miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz:
  • dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
  • premię regulaminową,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularnie zwane „trzynastką”,
  • nagrody okresowe i specjalne przyznawane nawet do trzech razy w roku,
  • nagrody jubileuszowe;
 • możesz liczyć na:
  • stabilne zatrudnienie,
  • pracę w miłej atmosferze,
  • ciekawe i zróżnicowane zadania,
  • pomoc we wdrożeniu się do nowych obowiązków,
  • wsparcie w rozwoju zawodowym poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
  • dopasowanie godzin pracy do Twoich potrzeb,
  • dofinansowanie do wypoczynku Twojego i dzieci, dofinansowanie do działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej, świąteczne bony, czy pożyczkę mieszkaniową z preferencyjnym oprocentowaniem,
  • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach

Oferty zawierające:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny oraz życiorys/CV,
 • wymagane oświadczenia o niekaralności oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopię dokumentu potwierdzającego poziom uzyskanego wykształcenia,
 • ewentualne kopie świadectw pracy i zgodę na przetwarzanie danych osobowych z  dopiskiem 1A/2024 należy przesłać do dnia 26.01.2023 r. w jeden z następujących sposobów:
  • pocztą na adres: ks. Stanisława Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz (liczy się data stempla pocztowego)
  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  • na adres e-mailowy: (skany bądź zdjęcia) podpisanych dokumentów

SZCZEGÓLNE POTRZEBY

Jeżeli chcesz zgłosić szczególne potrzeby dotyczące procesu rekrutacji, napisz na adres:   lub zadzwoń na nr tel. 532 457  538.

WZORY POMOCNICZE

Na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieściliśmy pomocnicze wzory:

 • wzór oświadczenia,
 • wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (wymaganej, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w związku z prowadzonym naborem kandydatów na stanowisko ankietera/operatora urządzeń elektronicznych  w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy lok.  Toruń w zakresie danych osobowych szczególnych kategorii zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach (np. danych o stanie zdrowia, danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne). Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym prawie wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie.”

DODATKOWE INFORMACJE

Informacji na dodatkowe pytania dotyczące charakteru pracy udzielają: kierownik Wydziału Badań Ankietowych p. Łukasz Majchrzak 533-304-750 lub 52 366-93-62

PROPONOWANE  WYNAGRODZENIE ZASADNICZE 4042 zł + premia miesięczna + wysługa lat (do 20% wynagrodzenia zasadniczego)

Jednocześnie informujemy, że oferta pracy jest prezentowana na stronach internetowych PUP Toruń oraz Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy http://bydgoszcz.stat.gov.pl/, tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za treść oferty eksponowanej na innych stronach i portalach internetowych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Kandydaci do pracy

Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach oraz prawach, które Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.[a]

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy (85-066) przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, zwany dalej „Administratorem”.

 1. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować poprzez:

 1. pocztę tradycyjną adres: IOD Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;
 2. pocztę elektroniczną; adres e-mail: .

Do IOD proszę kierować tylko sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w zakresie wskazanym w art. 22 1 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, natomiast inne dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

W przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej dodatkowo podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

W przypadku rekrutacji na stanowisko ankietera statystycznego dodatkowo podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku ustawą z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz

 • w przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej, z art. 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • w przypadku rekrutacji na stanowisko ankietera statystycznego, z art. 28 ust 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,

jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, a ich przekazanie zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie.

Podanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana wyraźniej zgodzie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

V.  Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi technicznej systemu kadrowo-płacowego.

W związku z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej dane osobowe w zakresie imion i nazwisk oraz miejsca (miejscowości) zamieszkania osób, które są zatrudniane w wyniku naborów na stanowiska w korpusie służby cywilnej zostaną podane do publicznej wiadomości.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji i następnie do 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.

 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do podejmowania zautomatyzowanej decyzji. 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
 4. żądania usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

[a] Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Inne informacje:

 • do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%,
 • PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
  - list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (w przypadku składania aplikacji drogą elektroniczną należy załączyć skan podpisanych dokumentów),
 • rekrutacja przebiega w dwóch etapach: weryfikacja formalna ofert, rozmowa kwalifikacyjna,
 • oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe są do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami,

Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Autor informacji: Monika Wilk
Publikujący informację: Jacek Pruski
Publikacja informacji: 12.01.2024 11:56
Aktualizacja informacji: 12.01.2024 12:26
Sprawdź historię zmian
Do góry