Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy statystyk informatyk w Oddziale w Suwałkach

02.08.2019

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:


Starszy statystyk informatyk
w Oddziale w Suwałkach


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Suwałki
Urząd Statystyczny w Białymstoku, Oddział w Suwałkach
ul. 1 Maja 13, 16-400 Suwałki

 

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie całości spraw związanych z eksploatacją sprzętu informatycznego w Oddziale,
 • Udział w realizacji badań społecznych, rolniczych oraz dotyczących ruchu granicznego.


Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • Pracownik wykonuje czynności o charakterze dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie zakładu pracy i poza nim, oraz statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Niezbędne jest również korzystanie z pomieszczenia z wyposażeniem warsztatowym,
 • występują bariery architektoniczne – brak wind, niedostosowane do potrzeb niepełnosprawnych toalety,
 • w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Wykształcenie:

 • co najmniej średnie

Wymagania niezbędne:

 • znajomość budowy i działania biurowych urządzeń elektronicznych
 • znajomość systemu operacyjnego Windows
 • podstawowa znajomość budowy i działania sieci komputerowych
 • dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań
 • umiejętność pracy w zespole


Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność, samodzielność
 • znajomość języka angielskiego


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,


Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 16.08.2019 na adres:

Urząd Statystyczny
Krakowska 13
15-959 Białystok
z dopiskiem: oferta 01/08/2019


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W  związku z realizacją wymogów RODO informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku mający siedzibę w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok – zwany dalej „Administratorem".

II. Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli w dokumentach (CV, list motywacyjny, itp.) zawarte są inne dane, niż te o których mowa powyżej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy,  w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

VI. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; do usunięcia danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.: 85 7497738,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem,
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
 • Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Wojciech Stypułkowski (Urząd Statystyczny w Białymstoku)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 02.08.2019 08:25
Aktualizacja informacji: 02.08.2019 08:26
Sprawdź historię zmian
Do góry