Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

starszy inspektor w Wydziale Organizacji (ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

31.12.2015

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego inspektora
w Wydziale Organizacji

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Białystok
Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjną sekretariatu Urzędu, w tym elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
 • udział w prowadzeniu terminarza spotkań, narad oraz obsługa organizacyjno-administracyjna tych spotkań,
 • redagowanie pism, wysyłanie i rozdział korespondencji,
 • prowadzenie rejestru faktur i delegacji,
 • archiwizacja dokumentów.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
 • praca w siedzibie urzędu oraz współpraca z urzędami i instytucjami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe,
 • występują bariery architektoniczne – pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: ---
 • pozostałe wymagania niezbędne:
   
  • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
  • wysoka kultura osobista,
  • dobra organizacja pracy,
  • umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej,
  • umiejętność współpracy.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:  08-01-2016 r.

pod adresem:

Urząd Statystyczny
Krakowska 13
15-959 Białystok
z dopiskiem: oferta 01/12/2015

Inne informacje:

 • prosimy o odniesienie się w aplikacji do wszystkich wymagań niezbędnych  zawartych w ogłoszeniu, co traktowane jest na równi z oświadczeniem o ich spełnieniu,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.: 85 7497738, 85 7497727,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku wysyłki pocztą liczy się data stempla pocztowego),
 • jedynie kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną o tym fakcie,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM i BIP Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Wojciech Stypułkowski (Urząd Statystyczny w Białymstoku)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 08.01.2016
Publikacja informacji: 31.12.2015 09:15
Aktualizacja informacji: 04.05.2016 11:21
Sprawdź historię zmian
Do góry