Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych w Informatorium Statystycznym (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

30.03.2017

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalisty
w Podlaskim Ośrodku Badań Regionalnych
w Informatorium Statystycznym


Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Białystok, Urząd Statystyczny w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Główne obowiązki:

 • udzielanie, udostępnianie i opracowywanie informacji o danych statystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • udzielanie bieżących informacji o podstawowych wskaźnikach publikowanych w dziennikach urzędowych GUS oraz biuletynach,
 • współpraca ze środkami masowego przekazu,
 • analizowanie publikacji prasowych o tematyce związanej z działalnością US i GUS,
 • aktualizacja informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu,
 • prowadzenie biblioteki i archiwum Urzędu.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
 • praca w siedzibie urzędu oraz współpraca z urzędami i instytucjami.
   

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe,
 • występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyjątkiem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy,
 • w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • komunikatywność,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • znajomość języka rosyjskiego, francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
   

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.


Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:  04-04-2017 r., pod adresem:

Urząd Statystyczny
Krakowska 13
15-959 Białystok
z dopiskiem: oferta 01/03/2017


Inne informacje:

 • prosimy o odniesienie się w aplikacji do wszystkich wymagań niezbędnych  zawartych w ogłoszeniu, co traktowane jest na równi z oświadczeniem o ich spełnieniu,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.: 85 7497738, 85 7497727,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku wysyłki pocztą liczy się data stempla pocztowego),
 • jedynie kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o tym fakcie,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM i BIP Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Wojciech Stypułkowski (Urząd Statystyczny w Białymstoku)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 29.03.2017
Publikacja informacji: 30.03.2017 08:00
Aktualizacja informacji: 06.03.2018 16:33
Sprawdź historię zmian
Do góry