Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Referendarz w Wydziale Badań Ankietowych

05.11.2022

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

referendarza w Wydziale Badań Ankietowych

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy
Białystok
Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

WARUNKI PRACY

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera co najmniej 4 godziny dziennie,
 • praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,
 • kontakty zewnętrzne z gospodarstwami domowymi w celu kontroli danych zebranych przez ankieterów statystycznych.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble,
 • występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyłączeniem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy,
 • w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.


ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrola logiczna i merytoryczna danych z ankiet i materiałów statystycznych otrzymanych od ankieterów.
 • Wstępna analiza i kontrola poprawności wyników badań statystycznych, w tym również kontrola rzetelności pracy ankietera w terenie.
 • Przygotowywanie do pracy ankieterów oraz ich stały instruktaż.
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych pierwotnych w celu monitorowania spływu materiałów statystycznych do urzędu.
 • Ocena jakości wyników badań statystycznych.


OFERUJEMY

 • Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”),
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. trzynastka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia – po zdanym egzaminie – do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy),
 • Atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach,
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • Parking samochodowy oraz stojaki na rowery.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia


WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wyższe z zakresu nauk społecznych lub matematyczne,
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie badań społecznych.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy składać lub przesyłać do 18 listopada 2022 r.
 • Miejsce składania dokumentów:        

Urząd Statystyczny w Białymstoku
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Krakowska 13
15-875 Białystok

z dopiskiem: ogłoszenie nr 109882


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W  związku z realizacją wymogów RODO informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku mający siedzibę w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok – zwany dalej „Administratorem".

II. Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli w dokumentach (CV, list motywacyjny, itp.) zawarte są inne dane, niż te o których mowa powyżej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy,  w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

VI. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; do usunięcia danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.: 85 7497738, 85 7497727,
 • nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert (liczy się data stempla pocztowego),
 • jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail),
 • oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru,
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami,
 • oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia,
 • kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia,
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Białymstoku
Autor informacji: Wojciech Stypułkowski (Urząd Statystyczny w Białymstoku)
Publikujący informację: Izabela Rutkowska (Urząd Statystyczny w Białymstoku)
Publikacja informacji: 05.11.2022 00:00
Aktualizacja informacji: 25.06.2024 09:57
Sprawdź historię zmian
Do góry