Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Referendarz w Ośrodku Statystyki Środowiska, Przyrody i Leśnictwa

04.12.2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:
referendarza w Ośrodku Statystyki Środowiska, Przyrody i Leśnictwa
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy
Białystok
Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Główne obowiązki:
- udział w realizacji badań statystycznych z zakresu ochrony środowiska;
- współuczestnictwo w analizie i kontroli wyników badań statystycznych dotyczących ochrony środowiska; 
- udział w opracowywaniu zbiorczych informacji na potrzeby publikacji statystycznych oraz baz danych. 

Warunki pracy
• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
o praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
o praca w siedzibie urzędu (III piętro).
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
o podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble,
o występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyłączeniem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy,
o w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
• Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne.
pozostałe wymagania niezbędne:
• wiedza z zakresu ochrony środowiska;
• znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska;
• znajomość ustawy o statystyce publicznej;
• znajomość ustawy o służbie cywilnej;
• umiejętność obsługi komputera (MS Office);
• komunikatywność;
• zdolność analitycznego myślenia;
• umiejętność pracy zespołowej.
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska;
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury specjalistycznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:  14.12.2021
pod adresem:
Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13,15-875 Białystok
z dopiskiem: ogłoszenie nr 88888

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
W  związku z realizacją wymogów RODO informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku mający siedzibę w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok – zwany dalej „Administratorem".
II. Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować pocztą elektroniczną na adres e-mail: .
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli w dokumentach (CV, list motywacyjny, itp.) zawarte są inne dane, niż te o których mowa powyżej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
IV. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy,  w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
VI. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; do usunięcia danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Inne informacje:
• dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.: 85 7497738, 85 7497727
• nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert (liczy się data stempla pocztowego),
• jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail),
• oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru,
• do składania dokumentów zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami,
• ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM i BIP Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
• nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Białymstoku
Autor informacji: Wojciech Stypułkowski
Publikujący informację: Edyta Kalwajtys
Wytworzenie informacji: 06.12.2021
Publikacja informacji: 06.12.2021 08:32
Aktualizacja informacji: 11.05.2022 09:44
Sprawdź historię zmian
Do góry