Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Referendarz w Dziale Badań i Analiz Regionalnych

11.05.2022

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

referendarza w Dziale Badań i Analiz Regionalnych

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy
Białystok
Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

WARUNKI PRACY

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera co najmniej 4 godziny dziennie,
 • praca w siedzibie urzędu
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble,
 • występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyłączeniem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy
 • w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy


ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowywanie tablic publikacyjnych oraz propozycji opisów statystyczno-analitycznych do opracowań sygnalnych, komunikatów, biuletynów, raportów, roczników statystycznych oraz innych publikacji z przypisanego zakresu badań w celu zapewnienia realizacji zadań związanych z działalnością publikacyjną Urzędu,
 • Współudział w realizacji prac z zakresu analiz i badań regionalnych w celu zaspokojenia potrzeb jednostek samorządu terytorialnego oraz innych odbiorców w tym zakresie,
 • Współuczestnictwo w prowadzeniu badań i analiz istotnych z punktu widzenia specyfiki regionu, w tym przy zastosowaniu zaawansowanych metod statystycznych oraz realizowanych we współpracy z innymi podmiotami, tj. jednostkami naukowo-badawczymi oraz organami administracji rządowej lub samorządowej,
 • Opracowywanie i udostępnianie zestawów danych z zakresu powierzonych tematów badań statystycznych w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych odbiorców.


OFERUJEMY

 • Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę
 • Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. trzynastka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia – po zdanym egzaminie – do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy)
 • Atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Parking samochodowy oraz stojaki na rowery

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Dobra znajomość MS Office
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Wiedza na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu
 • Umiejętność komunikacji i pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy
 • Kultura osobista


WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub matematyczne
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania analiz
 • Znajomość języka angielskiego


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy składać lub przesyłać do  21 maja 2022 r.
 • Miejsce składania dokumentów:        

Urząd Statystyczny w Białymstoku
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Krakowska 13
15-875 Białystok

z dopiskiem: ogłoszenie nr 98539


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W  związku z realizacją wymogów RODO informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku mający siedzibę w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok – zwany dalej „Administratorem”.

II. Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli w dokumentach (CV, list motywacyjny, itp.) zawarte są inne dane, niż te o których mowa powyżej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy,  w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

VI. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; do usunięcia danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.: 85 7497738, 85 7497727
 • nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert (liczy się data stempla pocztowego),
 • jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail),
 • oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru,
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami,
 • oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia,
 • kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia,
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Białymstoku
Autor informacji: Wojciech Stypułkowski (Urząd Statystyczny w Białymstoku)
Publikujący informację: Izabela Rutkowska (Urząd Statystyczny w Białymstoku
Wytworzenie informacji: 11.05.2022
Publikacja informacji: 11.05.2022 08:40
Sprawdź historię zmian
Do góry