Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Referendarz statystyk w Ośrodku Statystyki Środowiska, Przyrody i Leśnictwa

09.01.2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

referendarza statystyka

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy
Białystok
Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Główne obowiązki

 • udział w realizacji badań statystycznych z zakresu ochrony środowiska;
 • współuczestnictwo w analizie i kontroli wyników badań statystycznych dotyczących ochrony środowiska; 
 • udział w opracowywaniu zbiorczych informacji na potrzeby publikacji statystycznych oraz baz danych. 

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca w siedzibie urzędu.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble,
 • występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyłączeniem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy,
 • w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 • wykształcenie: średnie z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu ochrony środowiska;
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska;
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office);
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy zespołowej.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne;
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury specjalistycznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • kopie certyfikatów/dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 19 stycznia 2021 r.

pod adresem:

Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13,15-875 Białystok
z dopiskiem: ogłoszenie nr 73012

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W  związku z realizacją wymogów RODO informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku mający siedzibę w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok – zwany dalej „Administratorem".

II. Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli w dokumentach (CV, list motywacyjny, itp.) zawarte są inne dane, niż te o których mowa powyżej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy,  w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

VI. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; do usunięcia danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Inne informacje

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.: 85 7497738, 85 7497727,
 • nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert (liczy się data stempla pocztowego),
 • jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail),
 • oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru,
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami,
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM i BIP Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Białymstoku
Autor informacji: Wojciech Stypułkowski
Publikujący informację: Izabela Wencel
Wytworzenie informacji: 08.01.2021
Publikacja informacji: 08.01.2021 15:14
Aktualizacja informacji: 11.05.2022 09:43
Sprawdź historię zmian
Do góry