Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

programista

28.07.2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

programisty

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy
Białystok
Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Główne obowiązki:

- projektowanie i programowanie systemów informatycznych na potrzeby Urzędu, 

- współuczestnictwo w administrowaniu infrastrukturą informatyczną Urzędu.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca w siedzibie urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble,
 • występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyłączeniem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy,
 • w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

·  Wykształcenie: wyższe.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność programowania w języku C# oraz znajomość środowiska .NET;
 • umiejętność  programowania baz danych Microsoft SQL:
 • projektowanie baz danych,
 • programowanie w T-SQL,
 • tworzenie raportów (Reporting Services),
 • projektowanie i tworzenie kostek OLAP (Analysis Services),
 • tworzenie procesów ETL (Integration Services);
 • znajomość Visual Studio;
 • znajomość programowania obiektowego;
 • znajomość zagadnień dotyczących hurtowni danych i ich projektowania;
 • zdolności analityczne;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów informatycznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:  16.08.2017

pod adresem:

Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13,15-959 Białystok
z dopiskiem: oferta 03/07/2017

Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.: 85 7497738, 85 7497727
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
 • powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM i BIP Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Publikujący informację: Beata Zawistowska (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 28.07.2017 08:00
Aktualizacja informacji: 06.03.2018 16:34
Sprawdź historię zmian
Do góry