Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

księgowy

23.05.2015

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

księgowego


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Białystok
Urząd Statystyczny w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok
 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Główne obowiązki:

 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników urzędu, 
 • obliczanie i pobieranie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz terminowe ich wpłacanie organowi podatkowemu,
 • dekretowanie dowodów księgowych i księgowanie operacji finansowych i gospodarczych,
 • przygotowywanie danych do okresowych sprawozdań i ocen z realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 • przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi pracowników z wykorzystaniem programu Płatnik, obliczanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i Fundusz Pracy oraz terminowe ich wpłacanie do ZUS,
 • sporządzanie informacji PIT-11, PIT-40 i rocznych deklaracji PIT-4R, PIT8AR.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
 • praca w siedzibie urzędu oraz współpraca z bankami, urzędami i instytucjami

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe,
 • występują bariery architektoniczne – pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz programów finansowo-księgowych,
 • biegła obsługa systemu Płatnik.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • studia podyplomowe z zakresu finansów,
 • przeszkolenie z obsługi systemu Trezor,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 02-06-2015 r., pod adresem:

Urząd Statystyczny
Krakowska 13
15-959 Białystok
z dopiskiem: oferta 01/05/2015

Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.: 85 7497738, 85 7497727,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
 • powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM i BIP Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Wojciech Stypułkowski (Urząd Statystyczny w Białymstoku)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 22.05.2015
Publikacja informacji: 23.05.2015 08:00
Aktualizacja informacji: 10.12.2015 11:47
Sprawdź historię zmian
Do góry