Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informatyk w Wydziale Informatyki

05.02.2020

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

informatyka

w Wydziale Informatyki

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy
Białystok
Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Główne obowiązki:

- współuczestnictwo w administrowaniu infrastrukturą informatyczną Urzędu (sieć komputerowa, serwery, stacje PC, drukarki, przenośny sprzęt komputerowy);

- informatyczne wsparcie pracowników Urzędu;

- projektowanie i programowanie systemów informatycznych na potrzeby Urzędu;


Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca w siedzibie urzędu.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble,
 • występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyłączeniem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy,
 • w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

·  Wykształcenie: wyższe.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość usługi Active Directory;
 • znajomość Microsoft Windows Server;
 • znajomość Microsoft SQL Server;
 • znajomość programowania obiektowego;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • zdolności analityczne;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów informatycznych;

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku administratora lub programisty;
 • znajomość serwerów i usług MS: DHCP, IIS, WSUS, SCCM, SCOM, Exchange, SharePoint;
 • znajomość oprogramowania Citrix;
 • znajomość oprogramowania Symantec Endpoint Protection;
 • znajomość oprogramowania HP Data Protector;
 • znajomość systemów CMS;
 • znajomość funkcjonowania urządzeń sieciowych – przełączników, routerów;
 • znajomość MS Visual Studio;
 • znajomość języka programowania R;
 • znajomość zagadnień dotyczących hurtowni danych i ich projektowania;
 • umiejętność programowania w języku C# oraz znajomość środowiska .NET;
 • umiejętność  programowania baz danych Microsoft SQL (projektowanie baz danych, programowanie w T-SQL, tworzenie raportów (Reporting Services), tworzenie procesów ETL (Integration Services), projektowanie i tworzenie kostek OLAP (Analysis Services);
 • dobra znajomość języka angielskiego;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:   17.02.2020

pod adresem:

Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13,15-875 Białystok
z dopiskiem: oferta 02/02/2020


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W  związku z realizacją wymogów RODO informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku mający siedzibę w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok – zwany dalej „Administratorem".

II. Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jeżeli w dokumentach (CV, list motywacyjny, itp.) zawarte są inne dane, niż te o których mowa powyżej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy,  w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

VI. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; do usunięcia danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.: 85 7497738, 85 7497727
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
 • powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM i BIP Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Białymstoku
Autor informacji: Wojciech Stypułkowski
Publikujący informację: Edyta Kalwajtys
Wytworzenie informacji: 05.02.2020
Publikacja informacji: 05.02.2020 08:33
Aktualizacja informacji: 11.05.2022 09:43
Sprawdź historię zmian
Do góry