Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

informatyk

03.10.2017

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

informatyka
 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy
Białystok
Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok
 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 

Główne obowiązki:

 • współuczestnictwo w administrowaniu infrastrukturą informatyczną Urzędu (sieć komputerowa, serwery, stacje PC, drukarki, infrastruktura do wirtualizacji, przenośny sprzęt komputerowy);
 • informatyczne wsparcie pracowników Urzędu;
 • projektowanie i programowanie systemów informatycznych na potrzeby Urzędu;
   

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  • praca w siedzibie urzędu.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :
  • podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble,
  • występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyłączeniem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy,
  • w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • niezbędne
  • Wykształcenie: wyższe.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość usługi Active Directory;
  • znajomość Microsoft Windows Server;
  • znajomość Microsoft SQL Server;
  • znajomość programowania obiektowego;
  • umiejętność pracy zespołowej;
  • zdolności analityczne;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów informatycznych;
    

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku administratora lub programisty;
 • znajomość serwerów i usług: DHCP, IIS, WSUS, SCCM, SCOM, Exchange;
 • znajomość oprogramowania Citrix;
 • znajomość środowiska VMware View;
 • znajomość oprogramowania McAfee ePO;
 • znajomość oprogramowania HP Data Protector;
 • znajomość systemów CMS;
 • znajomość funkcjonowania urządzeń sieciowych – przełączników, routerów;
 • znajomość Visual Studio;
 • znajomość zagadnień dotyczących hurtowni danych i ich projektowania;
 • umiejętność programowania w języku C# oraz znajomość środowiska .NET;
 • umiejętność  programowania baz danych Microsoft SQL (projektowanie baz danych, programowanie w T-SQL, tworzenie raportów (Reporting Services), tworzenie procesów ETL (Integration Services), projektowanie i tworzenie kostek OLAP (Analysis Services);
 • dobra znajomość języka angielskiego;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
   

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • kopie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach informatycznych,

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:  20.10.2017 pod adresem:

Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13,15-959 Białystok
z dopiskiem: oferta 04/10/2017
 

Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.: 85 7497738, 85 7497727
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
 • powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM i BIP Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Wojciech Stypułkowski (Urząd Statystyczny w Białymstoku)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 03.10.2017 08:00
Aktualizacja informacji: 06.03.2018 16:35
Sprawdź historię zmian
Do góry