Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

główny księgowy

22.06.2017

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

głównego księgowego


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Białystok
Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, 
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym urzędu,
 • wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • kierowanie Wydziałem Ekonomicznym,
 • rozliczanie realizowanych przez urząd projektów współfinansowanych ze środków europejskich i Eurostatu,
 • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 • opracowywanie projektów budżetu, dokonywanie analiz, planowanie i realizacja planów budżetowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
 • praca w siedzibie urzędu oraz współpraca z bankami, urzędami i innymi instytucjami
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
 • występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyłączeniem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy,
 • w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych, wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i udokumentowanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub wykształcenie średnie ekonomiczne: ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości.

W przypadku niespełnienia żadnego z wymagań w zakresie wykształcenia i praktyki w księgowości: wpis do rejestru biegłych rewidentów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 • doświadczenie zawodowe: 3 lata ( w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego lub wykształcenia wyższego uzupełnionego ekonomicznymi studiami podyplomowymi) lub 6 lat ( w przypadku posiadania wykształcenia średniego ekonomicznego)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
   
  • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących rachunkowości, w tym budżetowej oraz przepisów podatkowych, a także dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • umiejętność pracy w zespole, zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętność analitycznego myślenia,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz programów finansowo-księgowych.

Wymagania dodatkowe:

 • dwuletni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostkach budżetowych,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków europejskich.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.


Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:  2-07-2017,  pod adresem:

Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13,15-959 Białystok
z dopiskiem: oferta 02/06/2017

Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.: 85 7497738, 85 7497727
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
 • powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM i BIP Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Wojciech Stypułkowski (Urząd Statystyczny w Białymstoku)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 22.06.2017
Publikacja informacji: 22.06.2017 14:43
Aktualizacja informacji: 06.03.2018 16:34
Sprawdź historię zmian
Do góry