Uroczystość odznaczenia prof. Zbigniewa Strzeleckiego i dr Aliny Potrykowskiej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

29 stycznia 2015 r., w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego, odbyła się uroczysta dekoracja prof. Zbigniewa Strzeleckiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i dr Aliny Potrykowskiej Złotym Krzyżem Zasługi. Dekoracji dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr Olgierd Dziekoński. Prof. Zbigniew Strzelecki otrzymał  również z rąk  Prezesa  Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera prestiżowy Medal PAN oraz z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika medal "Pro Masovia". Laudację wygłosiła prof. Irena E. Kotowska – przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN.

Na uroczystości obecni byli członkowie Rządowej Rady Ludnościowej, Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, przedstawiciele Kierownictwa GUS oraz zaproszeni goście.

Wnioskodawcą przyznania odznaczeń państwowych był prezes Głównego Urzędu Statystycznego, a jednocześnie zastępca przewodniczącego Rządowej Rady Ludnościowej, prof. Janusz Witkowski. Medal PAN prof. Zbigniewowi Strzeleckiemu został przyznany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, na wniosek Komitetu Nauk Demograficznych PAN.

Po dekoracji odznaczeniami państwowymi odbyło się wspólne posiedzenie Rządowej Rady Ludnościowej i Komitetu Nauk Demograficznych PAN.

 

Prof. Zbigniew Strzelecki jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), na specjalności: polityka społeczna i ekonomika pracy. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1979 r., a doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w 1990 r.

Od początku drogi zawodowej był zaangażowany w działalność publiczną i państwową. W latach 1991 – 1995 prof. Strzelecki był dyrektorem Biura Planowania Regionalnego Centralnego Urzędu Planowania. W latach 1995 - 1996 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Społecznego CUP, a w latach 1997 - 2003 został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na Wiceprezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w randze Podsekretarza Stanu.

Od 1999 r. społecznie pełni funkcję Przewodniczącego Rządowej Rady Ludnościowej - organu pomocniczego Prezesa Rady Ministrów. Kieruje pracami nad przygotowywanym corocznie dla Rady Ministrów Raportem o sytuacji demograficznej Polski. W 2013 r.  kierował opracowaniem „Założeń polityki ludnościowej Polski”. Był inicjatorem, koordynatorem i pilotował przebieg dwóch kongresów demograficznych w Polsce, które odbywały się pod patronatem i z udziałem Prezydentów RP. Od 1995 r. jest profesorem w Szkole Głównej Handlowej i kieruje Katedrą Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, ponadto (od 2003 r.)  jest Dyrektorem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Od 1992 r. prof. Zbigniew Strzelecki pełni funkcję Prezesem Polskiego Towarzystwa Demograficznego. Od 1990 r. jest członkiem Komitetu Nauk Demograficznych PAN, a od 2011 r. członkiem Prezydium. Od 1998r. był członkiem, a od 2002 r. Wiceprzewodniczącym Komitetu „Polska 2000 plus” przy Prezydium PAN. Od 2003 r. jest członkiem Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN. W 2011 r. prof. Zbigniew Strzelecki został powołany na członka Krajowego Forum Terytorialnego przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od 1998 r. jest członkiem Rady Statystyki organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów. W 2013 roku został powołany w skład Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej przy Ministrze Gospodarki. Od grudnia 2013 roku powołany w skład Rady Konsultacyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Prof.  Zbigniew Strzelecki prowadzi wykłady oraz badania naukowe z zakresu: zagadnień ludnościowych, prognozowania rynku pracy, polityki regionalnej i przestrzennej, metodologii badań naukowych.

Przyznany prof. Zbigniewowi Strzeleckiemu Medal PAN jest wyróżnieniem przyznawanym za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, związane ze społeczną rolą nauki.

 

Dr Alina Potrykowska jest Doradcą Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Sekretarzem Generalnym Rządowej Rady Ludnościowej. Od początku pracy naukowej związana z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą studiów miejskich oraz problematyki społecznej i ludnościowej. Z ramienia Instytutu brała udział w wielu projektach badawczych krajowych i międzynarodowych, szczególnie w zakresie problematyki miejskiej i ludnościowej.

W 1984 roku otrzymała nagrodę naukową Sekretarza Wydziału Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk im. Jana Chmielewskiego za pracę doktorską nt. struktury demograficzno-społecznej funkcjonalnego regionu miejskiego Warszawy. Ponadto prowadziła prace dydaktyczne w kraju i za granicą. Była wykładowcą na Universytecie w Rouen, pracowała na stanowisku Profesora Uniwersytetu Paris I – Sorbonne. Ponadto prowadziła wykłady na kilku uniwersytetach za granicą, m.in. Uniwersytecie w Lille, Saragossie, Uniwersytecie w Meiji w Tokyo, Sztokholmie i Uniwersytecie w Versailles. Pełniła liczne funkcje w międzynarodowych towarzystwach naukowych, m.in. w latach 1991-1994 była członkiem Komitetu Sterującego „Ludność i Środowisko” Międzynarodowej Unii Studiów Społecznych i Ludnościowych (IUSSP). Z ramienia Komisji występowała jako ekspert IUSSP  w ONZ (UNFPA) oraz Komisji „Ludność i Rozwój” ONZ, z którą do dziś współpracuje - brała czynny udział w przygotowaniach programu naukowego Konferencji Kairskiej (Program Działania Międzynarodowej Konferencji „Ludność i Rozwój”, Kair,1994). W latach 1990-1996 była członkiem rzeczywistym Komisji Ludność i Środowisko Międzynarodowej Unii Geograficznej, następnie do 2004 pełniła funkcję Przewodniczącej tej Komisji. Obecnie jest członkiem rzeczywistym Komisji, w której bierze czynny udział jako jedyna przedstawicielka krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Za zasługi na tym polu otrzymała nagrodę „International Prize of Environmental Creation, Japan, 2008”. 

Jest autorką i współautorką  ponad 130 publikacji naukowych poświęconych głównie procesom demograficznym, strukturze społecznej obszarów miejskich. Z inicjatywy Rządowej Rady Ludnościowej bierze udział w pracach nad dokumentami „Założenia polityki ludnościowej w Polsce” oraz „Rekomendacje Rządowej Rady Ludnościowej  ws.  polityki ludnościowej Polski”.

Dr Alina Potrykowska współpracowała z Rządową Radą Ludnościową w latach 2000-2003, gdzie należała do zespołu przygotowującego raporty o sytuacji demograficznej Polski, a także brała czynny udział w przygotowaniu I Kongresu Demograficznego. Od 2007 r. jest członkiem Prezydium Rządowej Rady Ludnościowej oraz Sekretarz Generalną tej Rady.                                                                                                 

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Departament Informacji GUS
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 29.01.2015
Publikacja informacji: 29.01.2015 13:15
Aktualizacja informacji: 29.01.2015 15:02
Sprawdź historię zmian
Do góry