Posiedzenie 30.05.2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyli: p.o. Prezesa GUS dr Halina Dmochowska oraz Wiceprezesi GUS dr Grażyna Marciniak i Konrad Cuch oraz Dyrektor Generalna Anna Borowska.

Pierwszy punkt posiedzenia Rady Statystyki zorganizowano w Urzędzie Statystycznym w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 21. Pozostałe punkty obrad odbyły się w sali konferencyjnej w Głównym Urzędzie Statystycznym.


Posiedzenie koncentrowało się na następujących zagadnieniach:

  • Organizacja i działalność urzędów statystycznych na przykładzie Urzędu Statystycznego w Warszawie. Działalność Ośrodka Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych.
  • Informacja o planowanych kosztach badań statystycznych statystyki publicznej w roku 2017.
  • Projekt programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017. Przebieg międzyresortowej konferencji uzgodnieniowej.

Temat dotyczący organizacji i działalności urzędów statystycznych na przykładzie US Warszawa zaprezentowała Zofia Kozłowska – dyrektor US w Warszawie. Przedstawiła usytuowanie urzędów statystycznych w służbach statystyki publicznej oraz podstawy prawne funkcjonowania statystyki publicznej, w tym urzędów statystycznych. Podkreśliła, że urzędy statystyczne są częścią wojewódzkiej administracji niezespolonej. Przedstawiła zakres działalności przypisany do wszystkich urzędów statystycznych. Jednocześnie zwróciła uwagę, że od roku 2009 każdy urząd statystyczny realizuje odrębne, specjalistyczne zadania ogólnokrajowe. Zaprezentowała strukturę US w Warszawie i jego stan osobowy. Podkreśliła, że liczba zatrudnionych w Urzędzie uległa od 2010 r. zmniejszeniu. W 2015 r. w Urzędzie było zatrudnionych 580 osób. Prawie 85% stanu zatrudnienia to kobiety. Statystyczny pracownik Urzędu to kobieta 47-letnia, z 24-letnim  stażem pracy, w tym z 18- letnim stażem w statystyce. Wykształcenie wyższe posiada 54,3% zatrudnionych. Przedstawiła budżet Urzędu oraz główne zadania realizowane przez Urząd. Zwróciła uwagę na działania Urzędu mające wpływ na jego wizerunek. Podkreśliła istotny udział jego pracowników w pracach różnych zespołów doradczych w ramach statystyki publicznej jak i poza nią.

Zagadnienia związane z Działalnością Ośrodka Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych przedstawił Krzysztof Kowalski – zastępca dyrektora US w Warszawie. Zaprezentował prace realizowane przez Ośrodek, w tym  te na rzecz podnoszenia jakości badań i usprawnienia kontaktów z klientami.

Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr F. Kubiczek podsumowując zaprezentowany temat podziękował za rzetelne przygotowanie i przedstawienie prezentacji. Pozytywnie ocenił pracę Urzędu uważając, że jego kierownictwo sprawnie zarządza dużym zasobem ludzkim. W jego opinii wprowadzenie specjalizacji było podejściem słusznym i kierownictwo Urzędu Statystycznego w Warszawie dało sobie radę z wprowadzeniem tego rozwiązania.

Na zakończenie posiedzenia Rady w US w Warszawie, Tomasz Zegar, Kierownik Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych, zapoznał członków Rady z Centrum Informacji Statystycznej, które zorganizowano i wyposażono ze środków projektu SISP.

Informację o kosztach badań ujętych w projekcie pbssp 2017 przedstawiła Anna Borowska, Dyrektor Generalna GUS. Przypomniała, że szacunek kosztów badań statystycznych ujęty w pbssp 2017 przygotowano według metody, którą po raz pierwszy zastosowano do szacunku kosztów w pbssp 2015. Poinformowała, że koszty te zaplanowano w wysokości 229,7 mln zł, z tego koszty bezpośrednie służb statystyki publicznej na kwotę 188,2 mln zł (82%), a pozostałych jednostek finansowanych z budżetu państwa na kwotę 35,9 mln zł. Przedstawiła dynamikę wzrostu kosztów badań ujętych w pbssp na rok 2017 w porównaniu do kosztów badań pbssp 2016. Zaprezentowała także porównanie kosztów dla 5 obszarów działalności GUS dla roku 2016 i 2017 oraz zmianę w strukturze tych kosztów dla tych lat.

Rada Statystyki pozytywnie oceniła przygotowaną przez GUS informację dotyczącą kosztów badań ujętych w projekcie pbssp 2017.

Temat dotyczący projektu pbssp 2017 omówiła Anna Dobrowolska – zastępca dyrektora Dep. Programowania i Koordynacji Badań GUS. Poinformowała o międzyresortowej konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się 19 maja br. Przedstawiła cel konferencji i przyjęte na niej uzgodnienia. Wskazała, że liczba rozbieżnych stanowisk nie była duża, a przedstawiciele poszczególnych resortów przyjmowali stanowiska autorów badań.

Uzgodniony projekt pbssp 2017 wraz z towarzyszącymi mu dokumentami Rada Statystyki przedłoży Radzie Ministrów w ustawowym terminie, tj. do 30 czerwca 2016 r.

Rada Statystyki pozytywnie oceniła całość prac związanych z przygotowaniem projektu pbssp 2017.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Elżbieta Sudnicka (ekspert)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 20.06.2016
Publikacja informacji: 20.06.2016 15:26
Aktualizacja informacji: 23.06.2016 15:05
Sprawdź historię zmian
Do góry