Posiedzenie 25.01.2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj


Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek.
W obradach uczestniczyli: Prezes GUS prof. dr hab. Janusz Witkowski oraz Wiceprezesi GUS dr Halina Dmochowska i dr Grażyna Marciniak.

Spoza GUS w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Paweł Stanilewicz – naczelnik wydziału w Dep. Polityki Rodzinnej, Dorota Gierej – naczelnik wydziału w Dep. Pomocy i Integracji Społecznej, Anna Miedzińska – główny specjalista w Dep. Analiz Ekonomicznych i Prognoz.


Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć prof. dra hab. Zbigniewa Strzeleckiego, zmarłego 6 stycznia 2016 r., wybitnego naukowca specjalizującego się w tematyce ludnościowej, prognozowaniu rynku pracy, polityce regionalnej i przestrzennej oraz metodologii badań naukowych, wieloletniego członka Rady Statystyki.


Posiedzenie koncentrowało się na 3 głównych zagadnieniach merytorycznych, tj.:

  • wynikach badań statystycznych związków zawodowych i organizacji pracodawców,
  • projekcie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017,
  • rozpatrzeniu wniosku Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyodrębnienia w programie badań statystycznych statystyki publicznej bloku tematycznego „Rodzina”.

Temat badań statystycznych związków zawodowych i organizacji pracodawców zaprezentowali zebranym: Piotr Łysoń – dyrektor Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS, Karolina Goś - Wójcicka – naczelnik wydziału w Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS oraz Tomasz Sekuła – kierownik Ośrodka Badania Gospodarki Społecznej w Urzędzie Statystycznym w Krakowie.

Przedstawiono zakres pojęcia gospodarki społecznej i umiejscowienia w niej trzeciego sektora oraz definicję sektora non-profit. Zarysowano realizację średniookresowej koncepcji badań sektora non-profit związanej z wdrożeniem sprawozdań serii SOF. Podano zakres  przedmiotowy sprawozdawczości SOF. Następnie zaprezentowano genezę badań związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz metodę realizacji badań SOF-2 Związki zawodowe i SOF-4 Organizacje pracodawców. Organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego i zastosowania w nich nowego podejścia. Kolejno przedstawiono wyniki badań związków zawodowych i organizacji pracodawców, tj. m. in. udział organizacji pracodawców i związków zawodowych w sektorze non-profit, rozmieszczenie terytorialne tych organizacji, strukturę członków organizacji pracodawców, strukturę związków zawodowych, układ branżowy tych organizacji, formy działalności statutowej, bariery i koszty działalności. Prezentację tematu zakończono informacją o planowanych działaniach związanych z dalszym wykorzystaniem wyników z przeprowadzonych badań. Wskazano na planowaną publikację „Sektor non-profit  w 2014 r.”, opracowanie pełnego zakresu danych dla sektora instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (zgodnie z zasadami ESA) oraz przygotowania rachunku satelitarnego sektora non-profit (zgodnie z metodologią ONZ). Jednocześnie zarysowano przyszłość tych badań i planowane w nich zmiany.

W dyskusji zwracano uwagę na znaczenie prezentowanych badań dla charakterystyki sektora non-profit i dla opracowania rachunku satelitarnego tego sektora oraz na kontrowersje związane z ich realizacją. Jednocześnie określano kierunki wprowadzenia potrzebnych zmian i  uzupełnień. Rada pozytywnie oceniła badania związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Temat projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 przedstawiła Anna Dobrowolska - zastępca dyrektora Dep. Programowania i Koordynacji Badań GUS. Zaprezentowała liczbę ujętych w projekcie badań zwracając uwagę na badania nowe i cykliczne. Następnie skoncentrowała się na omówieniu uwag do projektu programu, które nie zostały uwzględnione przez jednostki autorskie. Poinformowała, że wszystkie uwagi zgłoszone do projektu programu badań na rok 2017 będą przedmiotem prac Komisji Programowej GUS, która odbędzie 4 i 5 lutego br.

Rada pozytywnie oceniła stan zaawansowania prac nad przygotowaniem projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017.

Wniosek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyodrębnienia w programie badań statystycznych statystyki publicznej bloku tematycznego „Rodzina” przedstawił Paweł Stanilewicz – naczelnik wydziału w Dep. Polityki Rodzinnej. Zaprezentował powody dla których ministerstwo wystąpiło z wnioskiem oraz szczegółowo zarysował potrzeby informacyjne resortu w zakresie tematyki rodzinnej.

Uzgodniono wydzielenie w projekcie programu badań na rok 2017 bloku tematycznego „Rodzina”. Dojście do oczekiwanej przez ministerstwo zawartości bloku będzie wymagało ok. 3 lat ze względu na specyfikę badań. Odnośnie udostępnienia danych o rodzinach w sposób zwarty przyjęto prezentowanie na stronie internetowej GUS (w odrębnej zakładce) wszelkich danych dotyczących problematyki rodzinnej.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Elżbieta Sudnicka (ekspert)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 10.02.2016
Publikacja informacji: 10.02.2016 13:08
Aktualizacja informacji: 10.02.2016 14:06
Sprawdź historię zmian
Do góry