Posiedzenie 21.03.2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyli: Wiceprezesi GUS dr Halina Dmochowska i dr Grażyna Marciniak.

Spoza GUS w obradach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Na wstępie posiedzenia Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek wręczył powołania Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło na członków Rady Statystyki Józefowi Sobocie oraz Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu.

J. Sobota reprezentuje w Radzie Statystyki Narodowy Bank Polski. Jego powołanie było związane z rezygnacją z członkostwa w Radzie prof. dr hab. E. Gatnara z uwagi na powołanie go na członka Rady Polityki Pieniężnej.

P. M. Kamiński reprezentuje w Radzie Statystyki Pracodawców RP. Został powołany na miejsce zmarłego prof. dr hab. Z. Strzeleckiego.

 

Posiedzenie koncentrowało się na 3 głównych zagadnieniach merytorycznych, tj.:

  • funkcjonowaniu systemu STRATEG,
  • projekcie programu badań statystycznych na rok 2017 (pbssp 2017),
  • projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016.

 

Temat funkcjonowania systemu STRATEG zaprezentowała Renata Bielak – dyrektor Dep. Analiz i Opracowań Zbiorczych GUS.

Na wstępie przypomniała cel systemu STRATEG, ujęty w porozumieniu podpisanym w listopadzie 2012 r. między Ministrem Rozwoju Regionalnego i Prezesem GUS, którym jest wsparcie procesu monitorowania polityki rozwoju i polityki spójności.

Następnie skupiła się na ogólnym omówieniu zmian w zawartości systemu, w tym zakresu wskaźników. Przedstawiła także kwestie związane z pracochłonnością prowadzenia systemu i jego aktualizacji w powiązaniu z jego stałym rozwojem. Zaprezentowała działania związane ze wzbogacaniem systemu o elementy go usprawniające i ułatwiające użytkownikom korzystanie z niego. Wymieniła „Instrukcję użytkownika systemu” oraz możliwość prezentacji danych na poziomie NUTS 2 dla krajów UE. Jednocześnie poinformowała o udostępnieniu w roku ubiegłym wersji anglojęzycznej systemu. Wspomniała o udostępnienie „Niezbędnika statystycznego” , tj. specjalnego podręcznika metodologicznego o wskaźnikach statystycznych będącego kompendium wiedzy dla użytkowników nie będących statystykami.

W dalszej części wypowiedzi skoncentrowała się na zagadnieniu popularyzacji systemu STRATEG. Przeprowadzonych szkoleniach i warsztatach oraz  liczbie osób przeszkolonych.

Na zakończenie wystąpienia przedstawiła planowane w systemie STRATEG działania rozwojowe. Wymieniła rozwój interfejsu użytkownika, automatyzację procesu aktualizacji oraz wprowadzenie funkcjonalności identyfikujących potrzeby użytkownika. Zwróciła także uwagę na przewidywane zmiany w systemie związane ze Strategią odpowiedzialnego rozwoju.

W dyskusji pozytywnie oceniano przygotowanie, prowadzenie i funkcjonowanie STRATEG-a. Podkreślano jego przydatność dla monitorowania polityki rozwoju i polityki spójności. Zwracano uwagę na dokumenty go zasilające i ich jakość, a także na wpływ Strategii odpowiedzialnego rozwoju na system. Rada podzielała pozytywną ocenę systemu wyrażaną przez dyskutantów.


Temat projektu programu badań statystycznych na rok 2017 przedstawiła Anna Dobrowolska - zastępca dyrektora Dep. Programowania i Koordynacji Badań GUS. Poinformowała, że wstępny projekt pbssp 2017 zostanie skierowany do uzgodnień międzydziałowych. Wspomniała, że dokument ujmuje również informacje o kosztach badań.

Rada pozytywnie oceniła stan zaawansowania prac nad przygotowaniem programu badań na rok 2017.


Anna Dobrowolska przedstawiła również projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (II zmiana pbssp 2016). Omówiła uwagi, które wpłynęły do GUS w ramach konsultacji społecznych tego dokumentu.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Elżbieta Sudnicka (ekspert)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 08.04.2016
Publikacja informacji: 11.04.2016 09:59
Aktualizacja informacji: 11.04.2016 11:09
Sprawdź historię zmian
Do góry