Posiedzenie 19.09.2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyli: Wiceprezesi GUS: dr Grażyna Marciniak i Konrad Cuch.

Spoza GUS w posiedzeniu uczestniczyli: dr Zbigniew Mogiła – Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, prof. dr hab. Krzysztof Marczewski – Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, dr Marek Antosiewicz - Instytut Badań Strukturalnych oraz dyrektorzy urzędów statystycznych: z Katowic  - Aurelia Hetmańska, z Bydgoszczy – Wioletta Zwara oraz z Lublina - Krzysztof Markowski.


Posiedzenie koncentrowało się na następujących zagadnieniach:

  • informacji o pracach dotyczących nowej organizacji opracowania projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (pbssp 2018) wynikającej z nowelizacji ustawy o statystyce publicznej;
  • wpływie polityki spójności na kształt głównych wskaźników makroekonomicznych - raport Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracowany pod kierunkiem prof. Janusza Zaleskiego.


Temat dotyczący nowej organizacji opracowania projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (pbssp 2018) zaprezentował Janusz Dygaszewicz – dyrektor Dep. Programowania i Koordynacji Badań. Nakreślił powody podjęcia działań dotyczących nowej organizacji opracowania projektu programu badań na rok 2018 i lata następne, wskazując na ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o statystyce publicznej. Wyjaśnił, co określają zmiany w zapisach ustawy o statystyce publicznej i jakie są ich konsekwencje.

Poinformował, że w ramach opracowywania pbssp 2018 będzie wykorzystane środowisko informatyczne System Metadanych Statystycznych (SMS), wytworzone w  ramach prowadzonego projektu SISP. Nakreślił harmonogram prac nad przygotowaniem pbssp 2018, strukturę tego dokumentu, jak również szczegółowy opis jego poszczególnych części. Zaprezentował, na przykładzie jednego z badań, układ karty badania zawartej w części I pbssp oraz układ informacji o przekazywanych danych ujęty w części II. Wyjaśnił, że zamiast dotychczas publikowanych formularzy na stronie www  (GUS+resorty) będą publikowane zestawy danych w ramach tzw. formatów. Podał, co ujmuje  format przekazywanych danych. Jednocześnie podkreślił, że przy okazji prac dotyczących pbssp GUS będzie starał się zinwentaryzować wszystkie zbierane zmienne i oznaczyć je w sposób unikalny i jednoznaczny nadając im identyfikatory (wg ustalonych reguł). W przyszłości pozwoli to na wyeliminowanie redundancji zbieranych danych. Dyrektor podkreślił, że jest to praca bardzo trudna i stanowiąca duże wyzwanie dla GUS,  jednak daje to szansę na uporządkowanie zbieranych danych. Poinformował, że jest to pierwszy, ambitny krok w kierunku, aby w odniesieniu do formatów przekazywanych danych przejść ostatecznie do publikowania danych w postaci XML. Na zakończenie wystąpienia, przedstawił korzyści zaproponowanego rozwiązania.

W dyskusji zwracano uwagę na trudności w przygotowaniu tego dokumentu i potrzebę ścisłej współpracy z resortami w tym zakresie, a także świadomość podmiotów sprawozdawczych odnośnie do formy nowego opracowania programu badań i konieczność udostępnienia stosownych informacji na portalu sprawozdawczym, koszty zastosowania nowego rozwiązania, jak również wyrażano obawy dotyczące przygotowania pbssp 2018 przez resorty.

Wnioskodawcą prezentacji tego nietypowego dla statystyki tematu, dotyczącego wpływu polityki spójności na kształt głównych wskaźników makroekonomicznych  był członek Rady Statystyki, dyrektor S. Sudak z Ministerstwa Rozwoju. Podkreślił, że Ministerstwo Rozwoju jest zainteresowane uwagami i wnioskami do przedstawionego materiału członków Rady i zaproszonych gości mając na uwadze kolejne edycje tego rodzaju badań.

Temat przedstawił dr Z. Mogiła reprezentujący Zespół Wrocławskiej Agencji Rozwoju, który zrealizował projekt i który już od kilkunastu lat zajmuje się modelowaniem makroekonomicznym. Poinformował, że w badaniu wykorzystano model HERMIN. Przedstawił motywacje i cele badania, zastosowane w nim narzędzia i jego wyniki. Przedstawił szeroką listę wskaźników dla poziomu krajowego i poziomu regionalnego, na które miały wpływ alokowane fundusze unijne. Skupił się na omówieniu wyników symulacji dotyczących wpływu polityki spójności na  niektóre z nich. Podkreślił, że wyniki badania pokazują, że polityka spójności oddziałuje pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i poszczególnych województw.

Koreferat, do zaprezentowanych wyników badania wpływu  polityki spójności na rozwój Polski i jej regionów, przedstawiła prof. dr hab. J. Kotowicz-Jawor. Generalnie raport został pozytywnie przyjęty przez koreferentkę  jak i innych uczestników dyskusji. Jednocześnie wskazano na potrzebę rozważenia pewnych uzupełnień podobnych analiz w kolejnych edycjach badania.

Dyrektor R. Bielak poinformowała, że w listopadzie ukaże się publikacja GUS „ W drodze do spójności. Polskie regiony” dotycząca problematyki polityki spójności.

Prof. dr hab. J. Kotowicz-Jawor poinformowała, że 27 października br. w Instytucie Nauk Ekonomicznych w Polskiej Akademii Nauk, w pałacu S. Staszica, odbędzie się prezentacja publikacji „ Innowacje polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju”.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: tekst: Elżbieta Sudnicka (ekspert); zdjęcia: Antoni Żurawicz (Sekretarz RS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 12.10.2016
Publikacja informacji: 12.10.2016 13:07
Aktualizacja informacji: 12.10.2016 14:16
Sprawdź historię zmian
Do góry