Posiedzenie 18.04.2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyli: p.o. Prezesa GUS dr Halina Dmochowska,  Wiceprezes GUS dr Grażyna Marciniak oraz b. Prezes GUS prof. dr hab. Janusz Witkowski.

Pierwszy punkt posiedzenia dotyczył celów i wskaźników zrównoważonego rozwoju określonych w Agendzie 2030 w kontekście zadań statystyki publicznej. Poza przedstawicielami z zainteresowanych tematem departamentów GUS i Urzędu Statystycznego w Katowicach w posiedzeniu uczestniczyli: Kamil Wyszkowski - Dyrektor Generalny United Nations Global Compact - Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, dr Bohdan Wyżnikiewicz - wiceprezes Zarządu w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową oraz osoby reprezentujące Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Środowiska i  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Temat dotyczący Agendy 2030 przedstawiła Renata Bielak, dyrektor Dep. Analiz i Opracowań Zbiorczych GUS. Charakteryzując Agendę 2030 podkreśliła, że stanowi ona efekt wieloletnich prac prowadzonych na forum ONZ przez kraje członkowskie. W efekcie tych prac ustanowione zostało 17 celów i 169 zadań, które wyznaczają kierunki zrównoważonego rozwoju dla świata po roku 2015, tj. jest roku, w którym wygasały milenijne cele rozwoju. Agenda 2030 została przyjęta przez 193 kraje członkowskie ONZ jako rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z września 2015 r.

Fundamentalne przesłanie tej agendy sprowadza się przede wszystkim do zapewnienia godnego życia społeczeństwa. Cele i zadania pogrupowane zostały w 5 obszarów tematycznych: eliminacja ubóstwa i głodu, ochrona planety, dobrobyt, pokój na świecie, partnerstwo. Obszary te mają za zadanie połączenie istoty zrównoważonego rozwoju w trzech wymiarach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Szeroki katalog celów i zadań Agendy został zaplanowany w taki sposób aby wszystkie kraje mogły zaistnieć i wskazać cele, które będą realizować w zależności od swoim uwarunkowań i możliwości. Decydenci ustanawiając cele zrównoważonego rozwoju powierzyli organizację procesu monitorowania Komisji Statystycznej ONZ, która ustaliła 3 niezależne poziomy monitorowania: globalny, regionalny rozumiany, jako grupy krajów i krajowy. Na poziomie globalnym powołano grupę ekspercką ds. wskaźników zrównoważonego rozwoju (IAEG-SDG) działającą pod patronatem Komisji Statystycznej ONZ, której podstawowym zadaniem jest opracowanie listy wskaźników monitorujących cele w wymiarze globalnym i zorganizowanie procesu raportowania.

W dalszej części prezentacji Renata Bielak skupiła się na roli statystyki w monitorowaniu zrównoważonego rozwoju. Po długich dyskusjach Komisja Statystyczna ONZ przyjęła 230 wskaźników do monitorowania na poziomie globalnym z założeniem dalszego jego doskonalenia. Zaznaczono, że nie wszystkie wskaźniki są zasadne dla każdego kraju. Ze względu na dostępność danych i uzgodnienia metodologiczne lista wszystkich wskaźników została pogrupowana na 3 poziomy.  Kończąc prezentację Pani Dyrektor przedstawiła wnioski wynikające z Agendy 2030 dla statystyki. W wymiarze globalnym i regionalnym najważniejsza kwestia dotyczy przygotowania się do raportowania odpowiednich wskaźników. W wymiarze regionalnym niezbędny jest aktywny udział w pracach tak aby polska statystyka miała wpływ na decyzje podejmowane w obszarze Agendy. Na poziomie krajowym statystka publiczna  przygotowuje się do roli koordynatora monitorowania wskaźników, jednak najpierw winny być ustalone krajowe priorytety. Oznacza to potrzebę określenia narodowego planu działań realizacji Agendy, tj. wskazanie, które z krajowych priorytetów rozwojowych nawiązują wprost do określonych celów Agendy. Na postawie wyboru priorytetów, a następnie wskaźników będzie możliwość budowy krajowego systemu monitorowania. GUS pełnić będzie koordynującą rolę w obszarze statystyki natomiast kompleksowa koordynacja problematyki zrównoważonego rozwoju prowadzona będzie przez Ministerstwo Rozwoju.

W wielowątkowej dyskusji zwrócono uwagę na m.in. wyzwania jakie wynikają dla statystyki publicznej z Agendy 2030. Wskazano na konieczność ukierunkowywania badań na wykorzystywanie różnych źródeł danych oraz na potrzebę zwiększenia koordynacyjnej roli GUS wobec wszystkich instytucji krajowych dostarczających dane statystyczne w ramach polityki europejskiej. Zwrócono również uwagę na konieczność poszukiwania kierunków rozwoju statystyki, które zaspokajałyby potrzeby szerokiego monitorowania zrównoważonego rozwoju.  

Rada Statystyki pozytywnie oceniła prace prowadzone w ramach Agendy 2030. Wskazano, że określenie wniosków wynikających z Agendy 2030 dla statystyki publicznej kształtować będzie dalsze kierunki jej rozwoju oraz rzutować będzie na prace Rady Statystyki.   

W drugim punkcie posiedzenia Anna Dobrowolska, zastępca dyrektora Dep. Programowania i Koordynacji Badań GUS, przedstawiła przebieg prac nad projektem programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017. Aktualnie dokument znajduje się w uzgodnieniach międzydziałowych. Na 19 maja 2016 r. planowana jest konferencja uzgodnieniowa stanowiąca ostatni etap prac nad projektem programu przed przekazaniem go Radzie Statystyki.

Prof. dr hab. Janusz Witkowski, który z końcem marca br. zakończył pracę na stanowisku Prezesa GUS przechodząc na emeryturę, podziękował Radzie Statystyki za wiele lat współpracy. Podkreślił, że będzie z satysfakcją i przyjemnością wspominał te lata wzajemnych kontaktów mających zawsze na celu dobro statystyki publicznej.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Antoni Żurawicz (Sekretarz Rady Statystyki)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 06.05.2016
Publikacja informacji: 06.05.2016 14:44
Aktualizacja informacji: 06.05.2016 14:44
Sprawdź historię zmian
Do góry