Posiedzenie 16.11.2015

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyli: Prezes GUS prof. dr hab. Janusz Witkowski oraz wiceprezesi GUS dr Halina Dmochowska i dr Grażyna Marciniak.

W pierwszym punkcie posiedzenia Rada przyjęła informację o planowym przebiegu prac nad projektem programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017, którą przedstawiła Anna Dobrowolska, zastępca dyrektora Dep. Programowania i Koordynacji Badań GUS.

W drugim punkcie obrad Janusz Dygaszewicz, dyrektor wymienionego wyżej departamentu, przedstawił zmiany w konstruowaniu programu badań statystycznych statystyki publicznej wynikające z nowelizacji ustawy o statystyce publiczne, jakie obowiązywać będą od 2018 r. Zaliczył do nich: rezygnację z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów formularzy, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z katalogu danych wymienionych w ustawie (art. 35b ust.1), zmianę zawartości programu (zgodnie z art. 18 w programie badań będzie ujęty zakres informacyjny dotyczący przekazywanych danych, ujęty będzie szczegółowy zakres zbieranych danych osobowych, nie będą zamieszczane informacje o kosztach badań). W programie badań będą opisywane na dość wysokim poziomie szczegółowości zakresy informacyjne, natomiast szczegółowy zakres przekazywanych danych będzie zastąpione formatem prezentowanym na stronie internetowej (w ramach formatu wymieniona będzie każda zmienna i jej grupowanie). 

Janusz Dygaszewicz poinformował o powołaniu przez Prezesa GUS zespołu do spraw wdrożenia zmian wynikających z nowelizacji ustawy o statystyce publicznej, który zaproponował dalsze rozwiązania, które ułatwiłyby proces projektowania badania, przygotowania programu badań oraz pozwalałyby na integrowania badań i zmiennych. Omówił opracowaną przez zespół koncepcję takiej organizacji prac i wykorzystania wielu narzędzi informatycznych, która stworzyłaby mechanizmy dzięki, którym wszystkie dane w przyszłych programach badań byłyby przywoływane z wcześniej przygotowanych odpowiednich słowników stanowiących wspierające modele w systemie metadanych statystycznych. Rada pozytywnie oceniła stan prac i przyjęte kierunki rozwiązań.

W ostatnim punkcie posiedzenia Rada zapoznała się z założeniami związanymi z modernizacją europejskiej statystyki gospodarczej i jej wdrożeniem w polskiej statystyce publicznej. Temat przedstawiła Katarzyna Walkowska, dyrektor Dep. Przedsiębiorstw GUS, która omówiła genezę i założenia proponowanych zmian. Koncepcja modernizacji statystyki gospodarczej zrodziła się w Eurostacie z chęci globalnego podejścia do zachodzących zjawisk i poprawy jakości informacji oraz odejścia od aspektu prawnego czyli zobrazowania funkcjonowania przedsiębiorstwa w oderwaniu od jego formy prawnej. Pani Dyrektor wskazała na złożoność realizacji tej koncepcji wynikającą z pracochłonności, konieczności pozyskiwania dodatkowych informacji statystycznych oraz wydłużających się terminach otrzymania ostatecznych danych. Nastąpiłoby również zerwanie czasowych szeregów danych. W związku z obawami związanymi z zapewnieniem danych na potrzeby prowadzenie bieżącej polityki krajowej, GUS nadal zamierza prowadzić statystykę krajową na dotychczasowych zasadach. Jednocześnie powadzone będą prace badawcze i przeliczeniowe związane z zabezpieczeniem w przyszłości danych na potrzeby europejskie. Podobnie zamierzają postępować niektóre kraje unijne. 

Po dyskusji Rada Statystyki akceptowała przyjęty przez GUS kierunek prac związanych z modernizacją statystyki gospodarczej. Wskazała na potrzebę dalszego intensywnego udziału ekspertów GUS w pracach Eurostatu nad modernizacją statystyki gospodarczej, tak aby nie została zagubiona jej użyteczność, szczególnie na potrzeby krajowe.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Jerzy Jaszczak (Sekretarz Rady Statystyki)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 09.12.2015
Publikacja informacji: 10.12.2015 12:55
Aktualizacja informacji: 10.12.2015 12:55
Sprawdź historię zmian
Do góry