Posiedzenie 14.12.2015

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyli: Prezes GUS prof. dr hab. Janusz Witkowski oraz wiceprezesi GUS dr Halina Dmochowska i dr Grażyna Marciniak.

Spoza GUS w posiedzeniu uczestniczyli: prof. dr hab. Janusz Czapiński – socjolog, prof. dr hab. Mirosław Wysocki - dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, dr Bogdan Wojtyniak prof. nadzw. NIZP-PZH - zastępca dyrektora ds. Szkolenia Podyplomowego i Współpracy w zakresie Zdrowia Publicznego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Dariusz Dziełak - dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia, Katarzyna Klonowska z NFZ, Wanda Fidelus-Ninkiewicz - dyrektor Biura Naczelnej Izby Lekarskiej, Monika Bala z Biura Prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej, Ks. dr Wojciech Sadłoń - dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, Marek Dmowski z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Anna Goławska z Min. Zdrowia, Maria Penpeska - kierownik Ośrodka Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia w US w Krakowie.

Członkowie Rady oraz zaproszeni goście zapoznali się z badaniami statystycznymi stanu zdrowia i ochrony zdrowia. Temat przedstawiła Małgorzata Żyra, zastępca dyrektora Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS, która omówiła organizację badań, pozyskiwanie danych i ich źródła. Poza GUS badania w omawianej dziedzinie prowadzą głównie: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Ponadto badania prowadzą: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Instytut Medycyny Pracy, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Instytut Badania Jakości w Ochronie Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia.

Prezentując plany i perspektywy w zakresie omawianej dziedziny statystyki Małgorzata Żyra wymieniła: przygotowanie i przekazanie do OECD, Eurostatu i WHO Wspólnego Kwestionariusza zgodnie z rozporządzeniem implementacyjnym, prowadzenie ciągłej pracy nad poprawą jakości danych oraz poszerzenie zakresu danych pozyskiwanych ze źródeł administracyjnych.   

Członek Rady Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych przedstawiła wyniki badania prowadzonego przez Związek w 2015 r. dotyczącego zasobów kadrowych w ochronie zdrowia, szczególnie w obszarze usług pielęgniarskich. Wynika z nich konieczność przede wszystkim poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych, bowiem obecne obciążenie pracą tej grupy zawodowej wpływa na znaczne pogorszenie jakości wykonywanych zadań, co odbija się na dobru pacjentów oraz zagraża ich zdrowiu i życiu. Istotna jest również promocja tych zawodów, gdyż obecnie jest coraz mniej młodych osób chętnych do jego podejmowania. Wiąże się to z potrzebą dostosowania zarobków do wykształcenia i specyfiki pracy pielęgniarek i położnych.

W dyskusji zwrócono uwagę na szereg problemów występujących w omawianym obszarze badań statystycznych dotyczących m.in.: obciążenia służby medycznej sporządzaniem dokumentacji, wykorzystaniem jej, bądź nie, do celów statystycznych, często nie najlepszej jej jakości wynikającej z wielu czynników, potrzeby szerszego wykorzystywania źródeł administracyjnych oraz konieczności poprawy ich wiarygodności. Rada Statystyki pozytywnie oceniła zakres badań w obszarze ochrony zdrowia prowadzonych w ramach statystyki publicznej. Ponadto pozytywnie oceniła propozycję GUS dotyczącą przygotowania rachunku satelitarnego zdrowia, który niewątpliwie zawierać będzie szereg istotnych informacji i umożliwi opracowywanie wielu analiz. Przyjęła propozycję ponownego rozpatrzenia tematu w 2016 r. z uwzględnieniem rekomendacji w tej dziedzinie statystyki.

W drugim punkcie obrad Rada Statystyki przyjęła informację o przebiegu prac na projektem programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017, którą przedstawił Janusz Dygaszewicz, dyrektor Dep. Programowania i Koordynowani Badań GUS.

W ostatnim punkcie posiedzenia Rada Statystyki przyjęła terminy posiedzeń plenarnych w 2016 roku oraz wstępny plan tematów tych posiedzeń. 

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Antoni Żurawicz (Sekretarz Rady Statystyki)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 04.01.2016
Publikacja informacji: 04.01.2016 14:57
Aktualizacja informacji: 04.01.2016 15:01
Sprawdź historię zmian
Do góry