Posiedzenie 13.06.2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyli: Prezes GUS dr Dominik Rozkrut, wiceprezesi dr Halina Dmochowska, dr Grażyna Marciniak i Konrad Cuch oraz Dyrektor Generalna Anna Borowska.

Na wstępie posiedzenia Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek powitał nowego Prezesa GUS dra Dominika Rozkruta, dotychczasowego dyrektora Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Rada Statystyki minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego 3 czerwca 2016 r. Tadeusza Toczyńskiego, Prezesa GUS w latach 1996-2006. Przewodniczący przedstawił życiorys zawodowy zmarłego podkreślając, że praktycznie całe jego życie związane było ze statystyką.

Dr Dominik Rozkrut, jako nowy Prezes GUS zaznaczył, że liczy na owocną współpracę z Radą Statystyki oraz podkreślił swoją otwartość na wszelkie uwagi i sugestie. Wskazał, że czeka wszystkich wiele wyzwań związanych ze zmianami, jakie zachodzą w statystyce.

W imieniu członków Rady Statystyki Przewodniczący Rady życzył nowemu Prezesowi GUS wszystkiego dobrego na nowym stanowisku pracy.  

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Statystyki poinformował o przekazaniu Radzie przez Prezesa GUS ostatecznej wersji projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (pbssp 2017) uwzględniającej uwagi uzgodnione w trakcie majowej konferencji uzgodnieniowej i w okresie późniejszym.    

Anna Dobrowolska, zastępca dyrektora Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS, przypomniała przebieg prac nad projektem programu podkreślając stały współudział w nich użytkowników informacji statystycznych. Poinformowała, że projekt pbssp 2017 zawiera 248 badań, z czego 157 badań prowadzonych wyłącznie przez Prezesa GUS, 54 badania prowadzone wspólnie przez Prezesa GUS, ministrów, Prezesa NBP, Przewodniczącego KNF i prezesów urzędów centralnych oraz 37 badań prowadzonych przez ministrów, Prezesa NBP i prezesów urzędów centralnych.

Rada Statystki przyjęła przez głosowanie jednogłośnie uchwałę w sprawie projektu pbssp 2017.  Podkreśliła w niej, że przedkładany projekt ujmuje badania, których wyniki mają podstawowe znaczenie dla obserwacji procesów społecznych i gospodarczych w stopniu odpowiadającym aktualnym potrzebom  oraz możliwościom badawczym. Rada Statystyki rekomendowała dokument Radzie Ministrów.       

Rada Statystyki również przyjęła przez głosowanie jednogłośnie uchwałę w sprawie w sprawie opinii wydatków budżetowych na badania statystyczne ujętych w projekcie pbssp 2017, w której pozytywnie zaopiniowała te wydatki. Uchwałę przygotował zespół Rady do spraw kosztów badań kierowany przez dra Sławomira Dudka. Całkowite koszty resortu statystyki publicznej wyszacowano na kwotę 423,3 mln zł, co w porównaniu do 425,2 mln zł zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016 oznacza wzrost o 1,7%

Kolejny punkt posiedzenia poświęcony był badaniom statystycznym przedsiębiorstwom niefinansowym w Polsce. Temat przedstawiła Katarzyna Walkowska, dyrektor Dep. Przedsiębiorstw GUS, która na wstępie zaprezentowała rys historyczny badań, ich rodzaje i zakres oraz wykorzystywane formularze. Następnie przedstawiła wykresy obrazujące dostępne podstawowe dane charakteryzujące zbiorowość przedsiębiorstw i jej wyniki ekonomiczne od początku transformacji. W dalszej części prezentacji Katarzyna Walkowska przedstawiła prace rozwojowe w zakresie badań przedsiębiorstw. Wymieniła tu prace metodologiczne, prace nad dziedzinowymi bazami wiedzy: Przedsiębiorstwa Niefinansowe oraz Koniunktura Gospodarcza), prace na poziomie europejskim związane z Ramowym Rozporządzeniem Integrującym Statystykę Gospodarczą (tzw. FRIBS), współpracę w zespole do spraw profilowania jednostek statystycznych oraz w łączeniu mikrodanych z demografii przedsiębiorstw z danymi o handlu międzynarodowym. Wskazała też na planowe prace w zakresie dalszej integracji sprawozdań w kierunku ograniczenia liczby pytań i formularzy, podniesienia spójności danych i wzbogacenia możliwości analitycznych. Podsumowując prezentację podkreśliła, że badania przedsiębiorstw niefinansowych dostarczające spójnych i porównywalnych w czasie danych, prowadzone są z uwzględnieniem otoczenia prawno-ekonomicznego, obciążenia respondentów, potrzeb użytkowników i wymogów europejskich.

Zarówno w koreferacie, który przedstawił członek Rady Statystyki dr Włodzimierz Biniek, jak i następnie w szerokiej dyskusji podkreślono istotne znaczenie prowadzonych w GUS badań przedsiębiorstw niefinansowych, szczególnie ze względu na zachodzące zmiany w tym obszarze w okresie transformacji. Oceniając pozytywnie te badania oraz plany rozwojowe w ich zakresie, zwrócono jednocześnie uwagę na trudności w uzyskaniu poprawnych jakościowo danych dotyczących mikroprzedsiębiorstw. Wskazano, że badanie przedsiębiorstw niefinansowych wymaga dalszego poszerzania wobec dynamicznie zmieniających się warunków w otoczeniu tych przedsiębiorstw. Postulowano uwzględnienie w badaniach firm rodzinnych, mikroprzedsiębiorstw typu spółdzielczego, szarej gospodarki oraz w szerszym stopniu innowacyjności.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: tekst Antoni Żurawicz (Sekretarz RS); zdjęcia Jacek Karczmarski (Departament Informacji)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 05.07.2016
Publikacja informacji: 05.07.2016 15:03
Aktualizacja informacji: 05.07.2016 15:03
Sprawdź historię zmian
Do góry