Posiedzenie 11.07.2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyli: Prezes GUS dr Dominik Rozkrut, wiceprezesi dr Grażyna Marciniak i Konrad Cuch.

Członkowie Rady zapoznali się z metodologią, zakresem informacyjnym oraz źródłami danych planowanego na rok 2021 spisu ludności i mieszkań. Temat przedstawiła Dorota Szałtys, zastępca dyrektora Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS i zarazem członek powołanego przez Prezesa GUS Zespołu do spraw opracowania podstaw prawnych i koncepcji realizacji powszechnego spisu rolnego 2020 oraz narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021. 

W wystąpieniu zostały omówione następujące kwestie:

  • Badanie potrzeb informacyjnych dla spisu rundy 2021, uwzględniające min. analizę wyników wewnętrznego rozpoznania na dane ze spisu 2011, na podstawie częstości i zakresu zamówień, badanie satysfakcji użytkowników danych oraz częstości korzystania przez użytkowników z elektronicznych zasobów informacyjnych dot. wyników spisu 2011, dostępnych poprzez stronę internetową GUS.
  • Główne obszary badawcze oraz tematy, planowane do realizacji w 2021 r. i w kolejnych rundach po 2021.
  • Potencjalne źródła dla tych tematów tj. źródła administracyjne, rejestry statystyczne, badania statystyczne (badanie reprezentacyjne, badanie ludności w obiektach zbiorowego zakwaterowania, badanie osób bezdomnych) oraz Statystyczna Baza Spisowa.
  • Koncepcje realizacji spisu 2021 uwzględniające: spis z systemów i rejestrów administracyjnych, wykorzystanie zasobów informacyjnych planowanej do utworzenia Statystycznej Bazy Spisowej, badanie reprezentacyjne oraz techniki realizacji spisu, w tym w szczególności samopis internetowy. Każda z koncepcji została omówiona pod kątem jej mocnych i słabych stron oraz rekomendacji odnośnie poprawy jakości wyników.
  • W podsumowaniu stwierdzono, iż nowe podejście do spisu 2021 zakłada: zwiększenie liczby potencjalnych źródeł danych, utworzenie Statystycznej Bazy Spisowej, pozyskanie danych na możliwie najniższym poziomie dostępności, zwiększoną rolę samospisu internetowego oraz szersze wykorzystanie metod matematyczno-statystycznych dla opracowania wyników spisu ludności i mieszkań.

Koreferat przedstawił Przewodniczący Rady prof. dr Franciszek Kubiczek. Podkreślił w nim szeroki zakres planowanego spisu zabezpieczający zarówno informatyczne potrzeby krajowe, jak i na rzecz Eurostatu. Zwrócił uwagę m.in. na potrzebę szerszego uwzględnienia w spisie problematyki migracji i narodowości oraz uwzględnienia rodzaju budynków i wykorzystywanych w mieszkaniach źródłach energii. Wskazał na zróżnicowane w poszczególnych krajach koszty (według danych OECD) – w kontekście metod realizacji spisów rundy 2010 - przypadające na jednego mieszkańca od 5 centów w Danii, 5,6 dolara w Polsce, 11,4 dolara w Niemczech, 15,6 dolara w Irlandii do 18,6 dolara w Estonii.  

W szerokiej dyskusji zwrócono uwagę, m.in. na: potrzebę szerszego wykorzystania doświadczeń wynikających ze spisu 2011, konieczność powołania zespołu metodologicznego wspierającego zastosowanie określonych metod spisowych oraz opracowywanie wyników, zwiększenia zakresu konsultacji nad założeniami spisu uwzględniającymi różne środowiska odbiorców danych spisowych, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Statystyki pozytywnie oceniła przebieg prac przygotowawczych do spisu ludności i mieszkań 2021, w tym koncepcję utworzenia i wykorzystania Statystycznej Bazy Spisowej.

W drugiej części posiedzenia, w oparciu o informację GUS oraz zebrane przez Radę Statystyki dane od jednostek spoza GUS realizujących badania statystyczne, Rada przyjęła sprawozdanie i oceniła pozytywnie realizację programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015. Informację o badaniach prowadzonych przez Prezesa GUS przedstawiła Anna Dobrowolska, zastępca dyrektora Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS, a w zakresie badań prowadzonych przez jednostki spoza GUS - Antoni Żurawicz, sekretarz Rady Statystyki.

Kolejne posiedzenie plenarne Rady Statystyki odbędzie się 19 września 2016 r.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: tekst Antoni Żurawicz (Sekretarz RS); zdjęcia Tomasz Kozłowskii (Departament Informacji GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 15.07.2016
Publikacja informacji: 15.07.2016 15:03
Aktualizacja informacji: 15.07.2016 15:06
Sprawdź historię zmian
Do góry