Rada Konsultacyjna

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Rada Konsultacyjna do spraw powszechnych spisów rolnych, narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań oraz innych badań statystycznych

 

Podstawa Prawna

Zarządzenie nr 204 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych, narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań oraz innych badań statystycznych. (M.P. z 2018 r. poz. 13, z późn.zm.).

 

Rada Konsultacyjna:

 • jest organem pomocniczym Rady Ministrów;
 • podczas prac ma możliwość wspierania statystyki polskiej poprzez tworzenie opinii, stanowisk, protokołów oraz rekomendacji do przedłożenia Radzie Ministrów.

 

Rada Konsultacyjna prowadzi działania na rzecz realizacji zadań państwa związanych z:

 • prowadzeniem powszechnego spisu rolnego, narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz innych badań statystycznych, z wykorzystaniem rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej;
 • usystematyzowaniem danych zawartych w rejestrach urzędowych i systemach informacyjnych administracji publicznej, określeniem warunków dla ich współpracy i wymiany danych (zgodnie z wymogami interoperacyjności) oraz sposobu udostępnienia zawartych w nich informacji na potrzeby realizowanych zadań, na rzecz spisów powszechnych oraz innych badań statystycznych, przez organy państwa oraz obywateli i przedsiębiorców;
 • zapewnieniem funkcjonowania standardów informatycznych i informacyjnych, gwarantujących spójność i interoperacyjność struktury informatycznej administracji publicznej w rejestrach urzędowych i systemach informacyjnych administracji publicznej;
 • upowszechnianiem informacji o spisach powszechnych i innych badaniach statystycznych oraz ich wynikach;
 • przygotowywaniem propozycji rozwiązań służących zmniejszaniu obciążeń respondentów przez wykorzystanie danych z rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej w spisach powszechnych i innych badaniach statystycznych.

 

Szczegółowe zadania Rady Konsultacyjnej:

 • cykliczny przegląd rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej pod kątem wykorzystania ich do realizacji spisów powszechnych i innych badań statystycznych;
 • rekomendowanie działań niezbędnych do dostosowania rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej w celu realizacji spisów powszechnych i innych badań statystycznych, w szczególności polegających na:
 • zapewnieniu spójności zasobów informacyjnych przez stosowanie jednolitych definicji cech informacyjnych, standardów identyfikacyjnych i klasyfikacyjnych,
 • doskonaleniu jakości danych administracyjnych,
 • zapewnieniu spójności stosowanych standardów wymiany informacji,
 • określeniu zakresu gromadzonych danych,
 • proponowaniu zmian przepisów prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. zadań,
 • wsparciu statystyki publicznej w procesie efektywnej wymiany danych z prowadzącymi rejestry urzędowe i systemy informacyjne administracji publicznej;

wraz z identyfikacją potrzeb finansowych, wskazaniem źródeł ich finansowania i monitorowaniem prac resortowych związane z prowadzeniem ww. działań;

 • udział w kampanii informacyjnej dotyczącej upowszechniania informacji o spisach powszechnych i innych badaniach statystycznych oraz ich wynikach wśród:
 • jednostek administracji publicznej, w szczególności w zakresie wykorzystania danych z rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej,
 • dysponentów systemów informacyjnych spoza administracji publicznej, w szczególności w zakresie wykorzystania prowadzonych przez nich systemów informacyjnych.

 

Skład Rady Konsultacyjnej

 • Przewodniczący - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
 • Dwaj zastępcy przewodniczącego:
 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw rodziny w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw informatyzacji w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;
 • Pozostali członkowie, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczeni przez:
 • ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
 • ministra właściwego do spraw energii,
 • ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 • ministra właściwego do spraw gospodarki,
 • ministra właściwego do spraw klimatu,
 • ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • ministra właściwego do spraw pracy,
 • ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 • ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
 • ministra właściwego do spraw rybołówstwa,
 • ministra właściwego do spraw rynków rolnych,
 • ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
 • ministra właściwego do spraw środowiska,
 • ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
 • ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
 • ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • Sekretarz - dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w sprawach programowania i koordynacji badań statystycznych w Głównym Urzędzie Statystycznym.
 • Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, inne osoby niebędące członkami Rady, jeżeli udział tych osób jest potrzebny ze względu na realizację zadań Rady, w szczególności:
 • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Przewodniczącego Rady do Spraw Koordynacji działań międzyresortowych w zakresie polityki ludnościowej;
 • inne osoby wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego.
Do góry