Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista do spraw analizy danych i opracowań w Podkarpackim Ośrodku Badań Regionalnych - Dział Statystyki Matematycznej

14.04.2017

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalista
do spraw analizy danych i opracowań
w Podkarpackim Ośrodek Badań Regionalnych - Dział Statystyki Matematycznej


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy : 1
Miejsce wykonywania pracy:
Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie prac o charakterze metodologicznym i analitycznym.
 • Poszukiwanie administracyjnych źródeł danych oraz danych typu Big Data oraz opracowywanie metod ich zastosowania.
 • Dokonywanie analizy danych i informacji, stosowanie zaawansowanych narzędzi przetwarzania danych, przygotowywanie zestawień, opracowań i opisów analitycznych.


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w siedzibie Urzędu.
 • Praca przy komputerze.
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu.
 • Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy.
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 • W budynku znajduje się winda.


Inne:

Przed budynkiem od strony ul. Kopernika znajduje się winda dla wózków inwalidzkich.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:
wykształcenie: wyższe matematyczne

pozostałe wymagania niezbędne

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel, Power Point).
 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy.
 • Doskonalenie zawodowe.
 • Rzetelność.
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy.
 • Umiejętność współpracy.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Myślenie analityczne.
 • Kreatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie przetwarzania, analizy i prezentacji danych statystycznych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom co najmniej B2).
 • Znajomość programowania w języku R.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa


Termin składania dokumentów: 24-04-2017


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
ul. Jana III Sobieskiego 10
35 – 959 Rzeszów

z dopiskiem „Oferta pracy nr 6/2017”


Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Stanisław Hady-Głowiak (Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 14.04.2017
Publikacja informacji: 14.04.2017 10:08
Aktualizacja informacji: 07.03.2018 10:38
Sprawdź historię zmian
Do góry