Urząd Statystyczny w Gdańsku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego

12.04.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


specjalista do spraw: metodologii badań
w Ośrodku Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Gdańsk
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Gdańsku ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk


WARUNKI PRACY
praca biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, możliwe wyjazdy służbowe, kontakt telefoniczny z zewnętrznymi podmiotami sprawozdawczymi, przeprowadzanie wywiadów ankietowych w terenie, praca wymaga dużej odporności na stres.


ZAKRES ZADAŃ

 • tworzenie raportów przy wykorzystaniu języka SQL,
 • prowadzenie analiz statystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków techniki informatycznej,
 • współudział w budowie i wdrożeniu baz danych/baz relacyjnych, hurtowni danych,
 • przygotowanie i realizacja badań statystycznych
 • opracowywanie publikacji statystycznych, w tym przede wszystkim przygotowywanie składu komputerowego publikacji, pozyskiwanie danych do publikacji, przygotowywanie tekstów oraz opracowań analitycznych.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 1 rok doświadczenia w obszarze statystyki
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • wiedza z zakresu budowy i wdrażania hurtowni danych i systemów bazodanowych
 • dobra znajomość języka SQL i relacyjnych baz danych
 • znajomość obsługi narzędzi IT: MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, SPDS, MS SQL Server, MS Visual Studio
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne, matematyczne lub ekonometryczne
 • myślenie analityczne
 • kreatywność


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 07 maja 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Gdańsku
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk
z dopiskiem oferta nr 05/2018


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nabór składa się z trzech etapów:
I etap: weryfikacja formalna ofert;
II etap: test wiedzy i umiejętności;
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacyjnego. List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz uzupełnione lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru można będzie odebrać w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2650 zł brutto. Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 76-83-150.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Katarzyna Nagórska (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 12.04.2018 11:33
Sprawdź historię zmian
Do góry