Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych

12.04.2022

     Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku

poszukuje kandydatów na stanowisko

ANKIETER
w Wydziale Badań Ankietowych

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy:
– praca w terenie na obszarze woj. pomorskiego w szczególności powiatu nowodworskiego i malborskiego oraz gdańskiego.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca w zadaniowym czasie pracy poza siedzibą urzędu,
– stres związany z kontaktem z respondentami.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
– realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych,
– analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania,
– komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

– wykształcenie co najmniej średnie,
– 2 lata pracy,
– rzetelność,
– umiejętność organizacji własnej pracy i orientacja na osiąganie celów,
– umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenie zawodowe,
– umiejętność poszukiwania informacji,
– umiejętność współpracy,
– umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej,
– dobra znajomość obsługi komputera (MS Office);

dodatkowe:

– umiejętność myślenia analitycznego,
– zorientowanie na klienta/interesanta,
– gotowość do wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.


Wymagane dokumenty:
– CV,
– list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – druk dostępny: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-gdansku/


Termin składania dokumentów: 30-04-2022 r.
Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:
Urząd Statystyczny w Gdańsku
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk
z dopiskiem: oferta nr 01/NP/2022

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - KANDYDACI DO PRACY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.


I.     Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku mający siedzibę w Gdańsku (80-434 Gdańsk) przy ul. Danusi 4 – dalej „Administrator”.

II.    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.

III.   Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział Pani/Pana w naborze.

IV.   Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

V.    Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, lecz nie dłużej niż okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.

VI.   Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII.  Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.


Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
US Gdańsk, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt:


Inne informacje:

Ze względu na miejsce wykonywania pracy do składania aplikacji zachęcamy osoby posiadające miejsce zamieszkania w Nowym Dworze Gdańskim i w okolicach. CV i list motywacyjny należy podpisać własnoręcznym podpisem oraz zamieścić oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku w celu realizacji procesu naboru zgodnie z art. 4 pkt 11, art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”


Nabór składa się z dwóch etapów:
I etap: weryfikacja formalna ofert,
II etap: rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  58 76 83 150.
Proponowane wynagrodzenie brutto (wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa): 3011 + dodatek stażowy.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Gdańsku
Autor informacji: Katarzyna Nagórska (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący informację: Małgorzata Kloz (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Wytworzenie informacji: 12.04.2022
Publikacja informacji: 12.04.2022 10:05
Aktualizacja informacji: 20.04.2022 09:09
Sprawdź historię zmian
Do góry