Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Samodzielny Referent w Wydziale Rejestrów do spraw: obsługi rejestru REGON

13.03.2023

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Samodzielny Referent w Wydziale Rejestrów

do spraw: obsługi rejestru REGON

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Gdańsk

ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Gdańsku 80-434 Gdańsk, ul. Danusi 4

Wynagrodzenie 3490,00 zł brutto

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • obsługuje podmioty w zakresie rejestracji, zmiany lub likwidacji działalności gospodarczej,
 • przeprowadza analizy i weryfikuje wnioski elektroniczne pochodzące z baz: Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Sądowego – Krajowej Ewidencji Podatników, Systemu Informacji Oświatowej oraz papierowych wraz z ich archiwizacją,
 • wydaje zaświadczenia o nadanych numerach identyfikacyjnych REGON na żądanie podmiotu,
 • udziela informacje statystyczne z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.

KOGO POSZUKUJEMY

POTRZEBNE CI BĘDĄ (WYMAGANIA NIEZBĘDNE)

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w pracy w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy,
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność,
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej,
 • Umiejętność współpracy,
 • Dobra znajomość obsługi narzędzi IT: MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (WYMAGANIA DODATKOWE)

 • Myślenie analityczne
 • Orientacja na klienta/interesanta

CO OFERUJEMY

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Pomoc rzeczowo-finansowa w trudnych sytuacjach
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe

DOSTĘPNOŚĆ

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

WARUNKI PRACY

 • Praca biurowa w pozycji siedzącej praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie wykonywana
  w siedzibie Urzędu.
 • Budynek Urzędu posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także odpowiednio dostosowane pomieszczenie higieniczno-sanitarne.
 • Kontakt telefoniczny z podmiotami gospodarki narodowej.
 • Praca wymagająca dużej odporności na stres z uwagi na bezpośredni kontakt z interesantami.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

 •  Nabór składa się z trzech etapów:
 • I etap: weryfikacja formalna ofert
 • II etap: test wiedzy i umiejętności
 • III etap: rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-04-17

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

APLIKUJ DO: 27 marca 2023 r.

W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Statystyczny w Gdańsku
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk
z dopiskiem oferta nr 01/2023

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 76-83-150.


Więcej o pracy na stronie urzędu:

https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-gdansku/

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.03.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku informuje o zasadach oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku, mający swoją siedzibę w Gdańsku, przy ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk, zwany dalej „Administratorem”.

2. Inspektor Ochrony Danych: pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do wyznaczonego przez Administratora IOD:

poprzez e-mail - iod_usgdk@stat.gov.pl,

listownie: ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk.

3. Cel przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a - c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, art. 221 Kodeksu pracy, przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

5. Obowiązek podania danych osobowych:

podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów ustawy o służbie cywilnej jest niezbędne, aby uczestniczyć w  naborze, podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich przekazanie zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych, jeżeli podane przez Panią/Pana dane osobowe będą obejmowały dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać wycofana w dowolnym momencie. Zgodnie z art. 29 ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

6. Informacja o odbiorcach danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą: przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

9. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

10. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Gdańsku
Autor informacji: Katarzyna Nagórska (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący informację: Andrzej Muszewski (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Wytworzenie informacji: 13.03.2023
Publikacja informacji: 13.03.2023 08:18
Aktualizacja informacji: 13.03.2023 08:44
Sprawdź historię zmian
Do góry