Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy statystyk ds. analiz i opracowań statystycznych oraz badań wtórnych w Lubuskim Ośrodku Badań Regionalnych

26.10.2020

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy statystyk

ds. analiz i opracowań statystycznych oraz badań wtórnych

w Lubuskim Ośrodku Badań Regionalnych
 

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:  Zielona Góra

Czym będziesz się zajmować

Osoba na  tym  stanowisku:

 • przygotowuje analizy krótkookresowe i bieżące informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa na potrzeby monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym oraz w celu zapewnienia potrzeb informacyjnych samorządu terytorialnego i pozostałych odbiorców
 • opracowuje informacje wynikowe z badań statystycznych i pozastatystycznych na potrzeby monitorowania polityki spójności w regionie
 • projektuje i realizuje graficzne prezentacje w oparciu o dane statystyczne w celu umieszczenia ich
  w publikacjach, opracowaniach i raportach
 • przygotowuje prezentacje multimedialne publikacji  oraz opracowań statystycznych
 • realizuje prace redakcyjne związane z opracowaniem materiałów statystycznych (opis analityczny, tablice, graficzne prezentacje danych statystycznych, uwagi  ogólne, uwagi  metodyczne) w celu zamieszczenia ich
  w publikacjach
 • współuczestniczy w działalności promocyjnej Urzędu,  poprzez zapewnienie wysokiej jakości  merytorycznej oraz graficzno- edytorskiej materiałów okolicznościowych i popularyzujących zasoby informacyjne statystyki publicznej
 • współuczestniczy przy prowadzeniu działalności edukacyjnej skierowanej do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wyższych

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe w pracy  z oprogramowaniem do tworzenia grafiki wektorowej i bitmapowej oraz do tworzenia aktywnych prezentacji multimedialnych
 • obsługa programów graficznych (CorelDRAW) oraz Adobe Creative Cloud obsługa pakietu biurowego Microsoft Office
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • rzetelność
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • podstawowa znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość narzędzi statystycznych (SPSS, Statistica itp.)
 • znajomość języka  niemieckiego w stopniu średniozaawansowanym
 • myślenie analityczne
 • kreatywność

Co oferujemy

 • Indywidualny rozkład  czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy  poza  siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej  sprawy
 • Dopłata do biletów  na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki  na rowery  na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji ferii i przerw  świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.


Warunki pracy

praca w siedzibie Urzędu

 • praca administracyjno-biurowa
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • wymuszona pozycja ciała
 • oświetlenie sztuczne i naturalne
 • praca przy monitorze ekranowym
 • brak  windy
 • przy wejściu  do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo  (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).  Tak samo zrobimy, jeśli nie uda  Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy  nie zostali  zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
  Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które  uznasz, że mogą Ci pomóc  w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka  praca.
 • Złożone przez  Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów  ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Pracę  możesz rozpocząć od:  2020-12-01

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj do: 6 listopada 2020


W formie  papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze ul.  Spokojna 1

65-954 Zielona Góra

Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 314


Zapraszamy również  do kontaktu telefonicznego: 68  322 31 31


Więcej o pracy  na stronie urzędu: https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-zielonej-gorze/oferty-pracy/

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.11.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest  treść informacji  na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - „RODO”, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze mający siedzibę w Zielonej Górze (65-954 Zielona Góra) przy  ul. Spokojnej 1 – dalej „ Administrator”
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku
  z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)
  w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 ze zm.) i art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1302.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko starszy statystyk co jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 ze zm.) oraz celów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1302).
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie art. 22 1 § 1  Kodeksu pracy uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom z zastrzeżeniem postanowień pkt. IX.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
  3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.  
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.
 9. Powierzenie przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wizerunku utrwalonego z zastosowaniem środków technicznych umożliwiających w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze  rejestrację obrazu oraz monitorowania dostępu do pomieszczeń będą przetwarzane przez podmiot zewnętrzny, tj. „APEXIM BIS” sp. z o.o. w Zielonej Górze ul. Lwowska 25, który aktualnie świadczy usługi ochrony tego obiektu a któremu powierzono przetwarzanie takich danych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych IOD_USZGR@stat.gov.pl, tel. 68 322 31 21


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Autor informacji: Dorota Kabzińska-Galas
Publikujący informację: Marek Bartoszewicz
Wytworzenie informacji: 26.10.2020
Publikacja informacji: 26.10.2020 11:25
Sprawdź historię zmian
Do góry