Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Radca prawny ds. obsługi prawnej samodzielne stanowisko pracy

23.01.2020

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

Radca prawny ds. obsługi prawnej
samodzielne stanowisko pracy

Wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy:  Zielona Góra

Warunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • Wymuszona pozycja ciała
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne
 • Brak windy
 • Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu
 • Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Urzędu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowanie opinii i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa z zakresu działania Urzędu
 • Uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych
 • Udział w przygotowywaniu projektów umów zawieranych przez Dyrektora Urzędu, w tym w trybie zamówień publicznych oraz porozumień
 • Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Dyrektora Urzędu
 • Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi
 • Wykonywanie innych czynności z zakresu obsługi prawnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

w y m a g a n i a  n i e z b ę d n e:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata na stanowisku radcy prawnego
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności ustawy o służbie cywilnej i pracownikach państwowych
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych oraz prawa zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu cywilnego
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Zorientowanie na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

w y m a g a n i a  d o d a t k o w e:

 • Doświadczenie w pracy w służbie cywilnej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów
 • Umiejętność obsługi prawniczych programów komputerowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Kopia wpisu na listę radców prawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • dokumenty należy złożyć do: 2.02.2020 r.
 • decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ul. Spokojna 1
65-954 Zielona Góra
Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 314

 

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - „RODO”, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze mający siedzibę w Zielonej Górze (65-954 Zielona Góra) przy ul. Spokojnej 1 – dalej „ Administrator”
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO  w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.) i art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1302.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko radca prawny co jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 ze zm.) oraz celów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1302).
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie art. 22 1 § 1  Kodeksu pracy uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom z zastrzeżeniem postanowień pkt. IX.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.  
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.
 9. Powierzenie przetwarzania danych osobowych : Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wizerunku utrwalonego z zastosowaniem środków technicznych umożliwiających w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze  rejestrację obrazu oraz monitorowania dostępu do pomieszczeń będą przetwarzane przez podmiot zewnętrzny, tj. „APEXIM BIS” sp. z o.o. w Zielonej Górze ul. Lwowska 25, który aktualnie świadczy usługi ochrony tego obiektu a któremu powierzono przetwarzanie takich danych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych IOD_USZGR@stat.gov.pl, tel. 68 322 31 21

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proces naboru składa się z następujących etapów: etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci,
którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny sprawdzian wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-zielonej-gorze/
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty
i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 322 31 31

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Autor informacji: Dorota Kabzińska-Galas
Publikujący informację: Marek Bartoszewicz
Publikacja informacji: 23.01.2020 08:19
Sprawdź historię zmian
Do góry