Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze woj. lubuskiego, w szczególności: miasta Zielona Góra oraz gmin ościennych)

17.01.2020

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

Ankieter

w Wydziale Badań Ankietowych

(ogłoszenie poza korpusem służby cywilnej)

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie badań ankietowych, badań społecznych w gospodarstwach domowych, badań rolniczych w gospodarstwach rolnych, realizacja wywiadów w gospodarstwach za pomocą urządzeń elektronicznych (tablet) lub formularzy papierowych, wstępne opracowywanie zebranego materiału, komputerowa rejestracja formularzy.

Miejsce wykonywania pracy:

 • praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego, w szczególności:

miasto Zielona Góra
gminy ościenne

System i rozkład czasu pracy:

 • praca w zadaniowym czasie pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

w y m a g a n i a  n i e z b ę d n e:

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy - potwierdzone świadectwem pracy,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • mobilność i dyspozycyjność.

w y m a g a n i a  d o d a t k o w e:

 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • inicjatywa,
 • odporność na stres,
 • rzetelność i terminowość

Oferta skierowana jest do osób w różnym wieku, również do emerytów.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji,
 • podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • dokumenty należy złożyć do: 31.01.2020 r.
 • decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ul. Spokojna 1
65-954 Zielona Góra
Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 314

lub elektronicznie na adres: sekretariatUSZGR@stat.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 322 31 25DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - „RODO”, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze mający siedzibę w Zielonej Górze (65-954 Zielona Góra) przy ul. Spokojnej 1 – dalej „Administrator”
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO  w związku
  z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)
  i art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.
  z 2019 r., poz. 1302) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ankieter co jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.
  z 2019 r. poz. 649 ze zm.) oraz celów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1302).
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie
  art. 22 1 § 1  Kodeksu pracy uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom z zastrzeżeniem postanowień pkt. IX.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo
  do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo
  do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.
 9. Powierzenie przetwarzania danych osobowych : Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wizerunku utrwalonego z zastosowaniem środków technicznych umożliwiających w Urzędzie Statystycznym
  w Zielonej Górze  rejestrację obrazu oraz monitorowania dostępu do pomieszczeń będą przetwarzane przez podmiot zewnętrzny, tj. „APEXIM BIS” sp. z o.o. w Zielonej Górze ul. Lwowska 25, który aktualnie świadczy usługi ochrony tego obiektu a któremu powierzono przetwarzanie takich danych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych IOD_USZGR@stat.gov.pl, tel. 68 322 31 21


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Autor informacji: Dorota Kabzińska-Galas
Publikujący informację: Marek Bartoszewicz
Publikacja informacji: 17.01.2020 14:44
Sprawdź historię zmian
Do góry