Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych

27.06.2023

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

Ankieter/operator urządzeń elektronicznych

w Wydziale Badań Ankietowych

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: teren miasta Zielona Góra i gminy ościenne

Czym będziesz się zajmować

Osoba na  tym  stanowisku:

 • Prowadzi badania ankietowe, badania społeczne w gospodarstwach domowych, badania rolnicze w gospodarstwach rolnych,
 • Realizuje wywiady w gospodarstwach za pomocą urządzeń elektronicznych (tablet),
 • Wstępnie opracowuje zebrany materiał,
 • Komputerowo rejestruje formularze
 • Bierze udział w szkoleniach on-line poprzez aplikację MS Teams.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy – potwierdzone świadectwem pracy (warunek niezbędny przy aplikowaniu na stanowisko ankieter)
 • Umiejętność obsługi tabletu
 • Obsługa pakietu biurowego Microsoft Office
 • Dostęp do Internetu
 • Mobilność i dyspozycyjność

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Uprawnienia prawo jazdy kat. B (posiada własny samochód)
 • Samodzielność
 • Komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Inicjatywa
 • Odporność na stres
 • Rzetelność i terminowość

Co oferujemy

 • Zadaniowy system czasu pracy
 • Stabilną pracę na podstawie umowy o pracę
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
  w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • Nagrody jubileuszowe
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc  w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka  praca.
 • Złożone przez  Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów  ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Pracę możesz rozpocząć od: 01-08-2023 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy (warunek niezbędny przy aplikowaniu na stanowisko ankieter)

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj do: 14-07-2023

 

W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ul. Spokojna 1

65-954 Zielona Góra

Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 314

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 68  3223125

 • Dokumenty należy złożyć do: 14-07-2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - „RODO”, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze mający siedzibę w Zielonej Górze (65-954 Zielona Góra) przy ul. Spokojnej 1 – dalej „Administrator”
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO  w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) i art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 973) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ankietera co jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz celów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 973).
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie art. 22 1 § 1  Kodeksu pracy uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom z zastrzeżeniem postanowień pkt. IX.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.  
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.
 9. Powierzenie przetwarzania danych osobowych : Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku utrwalonego z zastosowaniem środków technicznych umożliwiających w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze rejestrację obrazu oraz monitorowania dostępu do pomieszczeń będą przetwarzane przez podmiot zewnętrzny, który aktualnie świadczy usługi ochrony tego obiektu, a któremu powierzono przetwarzanie takich danych. Dane tego podmiotu są dostępne u Administratora Danych.
 10. Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych IOD_USZGR@stat.gov.pl, tel. 683223121

 


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Publikujący informację: Agnieszka Siwicka
Publikacja informacji: 27.06.2023 10:49
Aktualizacja informacji: 27.06.2023 13:44
Sprawdź historię zmian
Do góry