Oferty pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy Statystyk do spraw rejestrów w Oddziale w Lesznie

28.05.2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu
60-624 Poznań ul. Wojska Polskiego 27/29

Ogłoszenie nr 78842 / 28.05.2021 

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
Starszy Statystyk
Do spraw rejestrów w Oddziale w Lesznie

#administracja publiczna

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1
 

Miejsce pracy: 
Oddział w Lesznie, ul. Jana Dekana 4, 64-100 Leszno

Wynagrodzenie zasadnicze:

Nie mniej niż 2800,00 zł brutto

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzi prace związane z przyjmowaniem, wyjaśnianiem i rejestrowaniem wniosków o wpis, zmianę cech objętych wpisem lub skreślenie wpisu w rejestrze REGON w celu zasilania i aktualizacji rejestru REGON 
 • prowadzi prace związane z weryfikacją i poprawą danych przesłanych z systemów CEIDG, KRS oraz SIO w celu zasilania i aktualizacji rejestru REGON prawidłowymi informacjami o podmiotach gospodarki narodowej prowadzących działalność 
 • współpracuje z organami rejestrowymi przy aktualizacji informacji o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w celu zapewnienia spójności rejestru z innymi rejestrami urzędowymi i systemami administracji publicznej 

Kogo poszukujemy
Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe 
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze administracji publicznej lub pracy biurowej 
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej 
 • Rzetelność 
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów 
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe 
 • Poszukiwanie informacji 
 • Współpraca 
 • Komunikacja interpersonalna 
 • Komunikacja pisemna 
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego 
 • Korzystanie z pełni praw publicznych 
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej 
 • Myślenie analityczne 
 • Orientacja na klienta/interesanta

Co oferujemy

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy 
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu 
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników 
 • Pieniężne świadczenia świąteczne dla pracowników 
 • Rzeczowe świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%. 

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy prowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; praca lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji i dobrej ostrości wzroku. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Obsługa komputera i monitora ekranowego ponad 4 godz. dziennie. Praca wewnątrz pomieszczenia w siedzibie pracodawcy lub innym miejscu ustalonym z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej; sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą (wyjazdy służbowe, udział w seminariach, warsztatach, konferencjach naukowych). 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Miejscem pracy jest siedziba pracodawcy lub inne miejsce ustalone z pracodawcą np. w ramach pracy zdalnej. Stanowisko pracy w siedzibie pracodawcy znajduje się w dwukondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Jana Dekana 4 w Lesznie. W obiekcie mieszczą się pokoje biurowe, higieniczno-sanitarne i pomocnicze. Pomieszczenia i stanowiska pracy rozmieszczone są wyłącznie na 1 piętrze. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, monitor ekranowy, meble biurowe oraz urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp.). W przestrzeni zajmowanej przez Urząd Statystyczny wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem technicznym obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie - jeżeli nie podałeś adresu e-mail). 
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. 
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert. 
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy. 
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca. 
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów. 
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze nie mniej niż 2800 zł oraz dodatek za wysługę lat. 
 • Kandydatki/kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych. 
 • List motywacyjny musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 
 • Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie: 
  https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-poznaniu/oferty-pracy/ 
 • Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. 
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27-98-267 lub 61 27-98-263. 
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna.

Jeżeli zostanie podjęta komisyjnie decyzja o zastosowaniu dodatkowej metody, wszyscy zakwalifikowani kandydaci zostaną o tym poinformowani przed udziałem w naborze. 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny 
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia 
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy 
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Aplikuj do: 14 czerwca 2021

W formie papierowej na adres:
Urząd Statystyczny w Poznaniu, Sekretariat
ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań

koniecznie z dopiskiem – Oferta nr 9/2021
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (61) 27-98-267 lub (61) 27-98-263

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://poznan.stat.gov.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.06.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe – klauzula informacyjna


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu mający siedzibę w Poznaniu (60-624 Poznań) przy ul. Wojska Polskiego 27/29 – dalej „ Administrator”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO  w związku z art. 22 1 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane  jedynie operatorom pocztowym oraz innym procesorom na podstawie art. 28 RODO, ale tylko jeśli będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu naboru.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) jak i występującego po tym okresie czasu niezbędnego na usunięcie przekazanych danych oraz przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych .

Wzory oświadczeń


Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Poznaniu
Autor informacji: Zofia Skibicka
Publikujący informację: Dominik Krawczyk
Publikacja informacji: 28.05.2021 07:00
Aktualizacja informacji: 01.06.2022 11:13
Sprawdź historię zmian
Do góry